Konkurrensverket avskrev ärende om överprissättning

Konkurrensverket avskriver ärende om överprissättning avseende fjärrvärme.

Ärendet initierades efter ett klagomål från Bostadsrättsföreningen Ekeby Hus angående Vattenfall AB:s (Vattenfall) prissättning av fjärrvärme i Uppsala. Efter en initial utredning fann Konkurrensverket skäl att inrikta utredningen på frågan
om Vattenfall, i strid med 2 kap. 7 § konkurrenslagen (2008:579), tar ut oskäliga försäljningspriser från sina fjärrvärmekunder i Uppsala (överprissättning).
Konkurrensverket har samtidigt med detta ärende utrett huruvida AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) missbrukar sin dominerande ställning genom överprissättning av fjärrvärme i Stockholmsområdet.

Skälet till att Konkurrensverket valt att utreda prissättningen av fjärrvärme är bl.a. att såväl produktion som distribution av värme i ett fjärrvärmesystem är att betrakta som naturliga monopol och att företagen som är verksamma på fjärrvärmemarknaderna därför har en betydande marknadsmakt, samtidigt som det mte finns någon förhandsreglering av slutkundspriserna som skyddar fjärrvärmekunderna mot monopolpriser.

Valet att granska prissättnmgen i just Uppsala och Stockholm motiverades av torleken på såväl de granskade aktörerna som de lokala marknadersom berörs. Dessutom hade priserna på fjärrvärme höjts relativt kraftigt i såväl Uppsala som Stockliolm då Konkurrensverket inledde sin granskning, vilket kunde tyda på att Vattenfalls respektive Fortum Värmes priser på fjärrvärme var alltför höga.
Konkurrensverket har inom ramen för denna utiedning inhämtat ett omfattande faktaunderlag med uppgifter om Vattenfalls verksamhet, prissättning och kostnåder avseende åren 2001-2007 samt gjort en preliminär kostnadsbedömning. Därefter har Konkurrensverket valt att fokusera sina resurser på att utreda prissättningen av fjärrvärme i det ovan nämnda ärendet rörande Fortum Värme,
vilket avslutades genom beslut den 10 november 2010.

Skäl för beslutet
Det kan inledningsvis påpekas att Konkurrensverket vid prioriteringar av vilka ärenden som ska drivas fokuserar på ärenden som har ett generellt intresse och kan leda till tydliga resultat. Frågan om prissättning av fjärrvärme i detta fall
utgör ett missbruk av dominerande ställning är av generellt intresse eftersom Uppsala är en relativt stor kommun med en hög andel fjärrvärmeanvändare. Konkurrensverket bedömer emellertid, mot bakgrund av de genomförda utredningsinsatserna, och de slutsatser Konkurrensverket kunnat dra vad rör Fortum Värmes prissättning i Stockholm, att en fortsatt utredning av detta ärende inte skulle leda till ett tydligt resultat och därmed inte längre kan motiveras. Det
saknas således tillräckliga skäl att nu fortsätta granskningen av Vattenfalls prissättning av fjärrvärme i Uppsala.
Intill dess att en adekvat reglering införts är det angeläget att fjärrvärmeföretagen ser över sin prissättning gentemot fjärrvärmekunderna och skapar sådan tydlighet och transparens att risken för oskälig prissättning begränsas. Konkurrensverket
kommer därför att fortsatt följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i Uppsala, liksom i Sverige i övrigt.
Detta beslut kan inte överklagas.
Källa: Konkurrensverket

Publicerad 24 november 2010

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.