JURIDIKFRÅGAN | 29 maj

JURIDIKFRÅGAN: När måste man betala tillbaka?

FRÅGA: Återvinning i konkurs – när kan man bli tvungen att betala tillbaka?

JURIDIKFRÅGAN: När måste man betala tillbaka?
Krister Lindgren är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå.

SVAR: Utbetalningar från konkursbolaget kan alltså bli föremål för återvinning. Det vill säga, pengarna ska då betalas tillbaka till konkursbolaget och ingå i den fordringsmassa som ska fördelas mellan borgenärerna i den ordning som är lagstadgad. Syftet med detta är främst att ett bolag på väg mot konkurs inte ska gynna vissa specifika borgenärer framför andra. Det ska med andra ord inte bli en orättvis fördelning av konkursbolagets tillgångar.

En sådan situation hamnade en klient i och fick ta emot ett brev från en konkursförvaltare som ansåg att pengar som hade utbetalats skulle betalas tillbaka (återvinnas). Klienten undrade helt enkelt vad som krävdes för att han skulle bli tvungen att betala tillbaka. Det ska inledningsvis nämnas att paragraferna kring detta i konkurslagen är snåriga för en lekman att förstå fullt ut och inte alltid lätta ens för jurister att tillämpa. För återvinning krävs nämligen att ett antal olika rekvisit är uppfyllda och utfallet kan variera utifrån specifika förhållanden.

Paragraferna kring detta i konkurslagen är inte alltid lätta ens för jurister att tillämpa.

Vid betalning av en skuld, till exempel en förfallen faktura, som det var fråga om här (och som är det vanligaste fallet), gäller enligt konkurslagen kapitel 4 § 10 att betalningen till att börja med måste ha skett senast tre månader före fristdagen (den dag då ansökan om konkurs inkom till tingsrätten). Betalningen – eller om det är flera betalningar till samma borgenär inom den tiden – måste dessutom ha avsett ett belopp som avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. I praxis har utmejslats ett riktmärke för detta när utbetalat belopp överstiger 10 procent av konkursbolagets bruttotillgångar vid utbetalningstillfället.

När dessa två rekvisit är uppfyllda ska betalningen gå åter om inte betalningen ändå med hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet kan anses som ordinära. Vad som kan anses ordinärt bedöms utifrån en helhetsbedömning. En betalning som erläggs enligt en tidigare uppgjord avbetalningsplan kan vara ordinär, likaså betalningar som följer det för parterna i affärsförhållandet normala betalningsmönster.

Fakta

Kom ihåg:

  • Utbetalningar från konkursbolaget kan bli föremål för återvinning
  • Pengarna ska då betalas tillbaka till konkursbolaget och ingå i den fordringsmassa som ska fördelas mellan borgenärerna
  • Ett bolag på väg mot konkurs ska inte gynna vissa specifika borgenärer framför andra

För närstående till gäldenären är bestämmelsen strängare och i sådana fall är betalningar två år före fristdagen återvinningsbara om det inte kan visas att gäldenären vare sig var eller genom betalningen blev insolvent.

Utöver ovan nämnda paragraf finns ett antal andra paragrafer i konkurslagen som också reglerar förutsättningarna för återvinning. I kapitel 4 § 5 finns till exempel en grundläggande bestämmelse som träffar alla rättshandlingar som gynnar en viss borgenär före andra borgenärer eller som inneburit att egendom har undandragits eller att gäldenärens skulder har ökats. Men då krävs att rättshandlingen varit otillbörlig, samt att rättshandlingen inneburit att gäldenären blev insolvent och dessutom att den andre parten var i ond tro, om insolvensen och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Ett antal hinder som en konkursförvaltare måste komma förbi för att återvinning ska ske med stöd av denna paragraf.

Text: Krister Lindgren

Fakta

Krister Lindgren

  • är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå.
Publicerad 29 maj 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.