G&L Beijer och Carrier slår samman kylgrossistverksamhet

G & L Beijer AB och Carrier Corporation, ett dotterbolag till United Technologies Corporation i USA, har tecknat en avsiktsförklaring att slå samman sina grossistverksamheter i Europa och Sydafrika inom kyla och luftkonditionering.

 

Affären innebär att G & L Beijer kommer att ha en proformaomsättning på årsbasis på ca 5,9 miljarder kronor och ett rörelseresultat på ca 517 mkr.

Avsiktsförklaringen innebär att G & L Beijer förvärvar Carriers grossistverksamhet i Europa och Sydafrika. G & L Beijer kommer i sin tur att utge nya aktier till Carrier. G & L Beijer fortsätter som ett oberoende börsnoterat bolag på Stockholmsbörsen och nuvarande ledning kvarstår i sina befattningar. G & L Beijers aktieägare och Carrier kommer att inneha 67 % respektive 33 % av rösterna och 55 % respektive 45 % av kapitalet i bolaget. G & L Beijers styrelse kommer att utökas från fem till sju ledamöter varav två ledamöter utses av Carrier.

Sammanslagningen av G & L Beijers och Carriers verksamheter skapar en stark koncern inom kylgrossistverksamhet i Europa och en solid plattform för en global expansion. Större geografisk täckning och ökade resurser kommer att ge möjlighet till ökade investeringar i distributionsnätet och bättre produkttillgänglighet. Installatörer och kunder kommer att få ett större urval och luftkonditionerings- och kylprodukter blir mer tillgängliga.

G & L Beijer och Carrier kompletterar varandra i Europa. Carrier är även en stor aktör i Sydafrika. De sammanslagna verksamheterna kommer att finnas i 21 länder, däribland de nordiska och baltiska länderna, Storbritannien, Holland, Spanien, Belgien, Schweiz, Frankrike, Italien, några länder i Östeuropa och Sydafrika. Carrier kommer även att bidra med ett utökat produktutbud till G & L Beijers nuvarande produktprogram.

– Vi ser enormt positivt på vår potential att öka tillväxten inom G & L Beijer, vilket innebär ett betydande värdeskapande för våra aktieägare genom affären. Sett till att verksamheterna kompletterar varandra är det här ett logiskt och lockande strategiskt steg i G & L Beijers fortsatta utveckling som vi bedömer gynnar aktieägare, kunder, installatörer och marknaden generellt. Vi ser fram emot att samarbeta med Carrier för att utveckla den gemensamma affären, säger Joen Magnusson, VD för G & L Beijer.

– De sammanslagna verksamheterna kommer att erbjuda kunder ett bredare program av luftkonditionering och kylkomponenter såväl som ett tätare utbyggt nät av filialer och kundsupport. De båda bolagen balanserar varandra väl geografiskt och har samma fokus på kundservice. G & L Beijers koncernledning har visat god handlingskraft och vi ser fram emot att tillsammans med övriga aktieägare kunna dra nytta av deras erfarenheter och expertkunnande. Efter affären kommer Carrier att fokusera på sin verksamhet inom livsmedelskyla i Europa, säger Geraud Darnis, VD för Carrier Corporation.

I sexmånadersrapporten sista juni 2008 rapporterade G & L Beijer en omsättning på 3254 mkr och ett rörelseresultat på 294 mkr på rullande tolvmånadersbasis exklusive engångsintäkter på 53,2 mkr. Omsättningen för Carriers europeiska kylgrossistverksamhet uppgick till ca 2600 mkr och rörelseresultatet till 223 mkr under samma period. Efter affären kommer G & L Beijers proformaomsättning att uppgå till ca 5900 mkr och rörelseresultatet till 517 mkr. Affären förväntas påverka G & L Beijers resultat positivt under det andra hela verksamhetsåret efter affären. Det totala antalet anställda blir ca 1800.

Motiv till transaktionen – Skapande av en stark europeisk distributör med en förstärkt produktportfölj

G & L Beijer förväntar sig att det förbättrade produktutbudet, storleken på bolaget och den gemensamma ledningsgruppen ger möjlighet att driva verksamheten effektivare på den konkurrensutsatta europeiska marknaden och därmed förbättra G & L Beijers operativa och finansiella resultat genom att:

– Bygga en starkare produktportfölj. Det sammanslagna företaget kommer att ha ett breddat och mer komplett och varierat produktprogram. Företaget kommer också att kunna erbjuda kunderna en större geografisk täckning med G & L Beijers närvaro i norra och östra Europa och Carriers närvaro i södra Europa.

-Nå synergier och ökad produktivitet. Samordnandet av bolagens verksamheter förväntas resultera i betydande kostnadssynergier från optimering av inköp, effektivare hantering av rörelsekapital, skaleffekter och eliminering av vissa overhead-kostnader.

-Skapa av en effektivare branschaktör. Affären skapar en stark europeisk distributör med storlek, operativ effektivitet och distributionsplattform för att konkurrera effektivt på Europamarknaden vilket kunderna kan dra fördel av genom ökad tillgänglighet och ett större urval.

-Optimera organisatorisk effektvitet. Det sammanslagna företaget kommer att fokusera på en värdebaserad kultur för att skapa en konkurrenskraftig organisation med kapacitet att operativt och servicemässigt förmedla högsta och bästa standard i branschen.

Affären är villkorad av slutförandet av tillfredställande ”due diligience- processer” och att parterna når ett slutgiltigt köpeavtal, vilket förväntas ske i slutet av 2008. Slutförandet av transaktionen är även villkorad av sedvanliga slutvillkor som myndigheters tillstånd och vid behov tredjepartsgodkännande. Affären kräver godkännande av minst två tredjedelar av röster och kapital av G & L Beijers aktieägare representerade vid en planerad extra stämma. G & L Beijer avser att publicera ett prospekt avseende den föreslagna affären och att kalla till en extra stämma så snart som det slutgiltiga köpeavtalet undertecknats av parterna. G & L Beijer och Carriers verksamheter kommer att drivas separat till dess att transaktionen är slutförd.
Affären kommer att genomföras genom att Carrier överför sina befintliga kylgrossistverksamheter i Europa och Sydafrika till G & L Beijer i utbyte mot nyemitterade G & L Beijer-aktier. Ett antal aktieägare i G & L Beijer, som representerar sammantaget 18,4 procent av kapitalet och 54,8 procent av rösterna, har tecknat en avsiktsförklaring med Carrier där de uttrycker sin avsikt att rösta för affären vid den planerade extra stämman, liksom att ingå avtal om förköpsrätt sinsemellan och med Carrier i det fall någon aktieägare önskar avyttra A-aktier i G & L Beijer.
Källa: G & L Beijer

Publicerad 22 september 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.