RISKFYLLT | 25 feb 2022

Vem har ansvar för arbetsmiljön?

Vem har ansvar för arbetsmiljön?
Krister Lindgren är advokat och partner på Hellström advokatbyrå.

Arbetsmiljön är en fråga som alltid är viktig. När det gäller entreprenader är arbetsmiljön särskilt viktig eftersom byggarbeten och byggarbetsplatser kanske i större utsträckning än andra yrkesområden är särskilt riskfyllda och kräver en god arbetsmiljö till skydd för personers hälsa. Men hur ser ansvaret ut? Krister Lindgren reder ut.

FRÅGA: Hur ser ansvaret för arbetsmiljön ut, och vem är det som har vilken roll vid utförande av ett byggprojekt?

Så fort det finns risker med de arbetsmoment som ska genomföras ska byggherren se till att AML följs.

SVAR: Vanligtvis när vi löser frågor kring entreprenader har vi att förhålla oss till vad som avtalats mellan parterna med entreprenadkontraktet i centrum och standardbestämmelserna i AB 04 eller ABT 06. Men när det gäller frågor kring arbetsmiljön finns inga direkta svar att finna däri – när det gäller arbetsmiljöfrågor är det traditionell lagstiftning som vi har att följa och närmare bestämt arbetsmiljölagen (AML).

Av AML följer att den som låter bedriva en entreprenad har ett ansvar för arbetsmiljön, det vill säga det är byggherren eller beställaren som är den part som har att uppfylla de regler som gäller för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen.

Lite förenklat gäller att så fort det finns risker med de arbetsmoment som ska genomföras ska byggherren se till att AML följs. Det innefattar främst att se till att det finns en arbetsmiljöplan och att utse så kallade byggarbetsmiljösamordnare. Vid utförande av byggprojekt föreskriver AML att det måste utses två byggarbetsmiljösamordnare en samordnare för projekteringen och en samordnare för utförandet. Det kallas för BAS-P och BAS-U.

Byggarbetsmiljösamordnaren för projekteringen har ansvaret för att samordna projekteringen av bygg- eller anläggningsarbetena så att arbetsmiljölagens bestämmelser följs och byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet har samma roll för utförandeskedet, det vill säga för själva produktionen.

En byggherre som utser en självständig entreprenör att genomföra entreprenaden har dock möjlighet att delegera detta ansvar till generalentreprenören, vilket inte sällan förekommer. Detta sker genom att beställaren och entreprenören i entreprenadavtalet särskilt avtalar om det och anger att ansvaret enligt AML övertas av entreprenören. En beställare/byggherre som upphandlar flera olika entreprenörer och genomför sitt byggprojekt som en delad entreprenad kan dock inte delegera ansvaret för byggarbetsmiljön. Det är viktigt att komma ihåg.

Det går inte heller att delegera ansvaret i flera led. En generalentreprenör (typiskt sett byggentreprenören) kan med andra ord inte delegera ansvaret för byggarbetsmiljösamordningen till en underentreprenör i underliggande led.

Det kan i detta sammanhang nämnas att i större byggprojekt eller entreprenader ingår ofta en AF-del i beställarens förfrågningsunderlag, det vill säga administrativa föreskrifter som följer branschens referensverk AMA AF 12. I AMA AF 12 finns närmare angivna texter för hur ansvaret för byggarbetsmiljön ska regleras och texter för utseende av byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U.

Närmare om vilka krav som ska uppfyllas avseende arbetsmiljön vid entreprenadarbeten följer enligt AML kap 3 §§ 6 och 7 a–h.

Krister Lindgren

Fakta

Kom ihåg:

• För arbetsmiljöfrågor är det inte entreprenadkontraktet eller standardbestämmelserna i AB 04 eller ABT 06 som står i centrum
• Det är traditionell lagstiftning som gäller och då närmare bestämt arbetsmiljölagen (AML)
• Det är byggherren eller beställaren som har att uppfylla de regler som gäller för arbetsmiljön

Publicerad 25 februari 2022

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.