Regeringsskrivelse om nära nollenergibyggnader

Kraven på ”nära nollenergibyggnaderna”, bör skärpas framöver. Detta för att klara de framtida bindande reglerna för nära-noll energihus som börjar gälla från 2021. Utgångspunkten för kommande skärpningar bör vara utvärderingen av de erfarenheter som kan dras från bland annat lågenergibyggnader och demonstrationsanläggningar. Det menar regeringen i en skrivelse till riksdagen.

Idag lämnar regeringen över en skrivelse till riksdagen där man beskriver vägen till nära-noll energibyggnader och vad det innebär för de svenska energihushållningskraven på byggnader. I EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ställs krav på att alla nya byggnader efter sista december år 2020 ska vara nära-noll energibyggnader.

– Energieffektivisering är en hörnsten i regeringens arbete för att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem, och är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna nå våra ambitiösa mål på energi- och klimatområdet. Bebyggelsen står för en stor andel av vår energianvändning och de åtgärder som görs på det området kommer att spela roll lång tid framöver. Just därför måste nya krav vara både långsiktiga och välgrundade, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringens bedömning är att en svensk tillämpning av begreppet nära-noll energibyggnader kommer behöva innebära skärpta krav på energiprestanda jämfört med det som gäller med dagens byggregler. Idag saknas emellertid tillräckligt underlag för att ange hur långtgående en kvantifierad skärpning behöver vara. Framtida skärpningar bör bland annat baseras på en utvärdering av erfarenheterna från befintliga lågenergibyggnader, på ekonomiska analyser och på erfarenheterna från befintliga och nya demonstrationsprojekt.

Regeringen beskriver i skrivelsen att mot bakgrund av hur skärpningarna av byggreglerna sett ut hittills, och med beaktande av den tekniska och ekonomiska utveckling som sker, så kommer kraven på energiprestanda att skärpas också framöver. En kontrollstation där kraven på energiprestanda ska ses över, inklusive kraven vad gäller nära-noll energibyggnader, ska genomföras 2015.

– Kraven på byggnaders energiprestanda behöver skärpas framöver, men vi måste skaffa oss en solid kunskapsgrund om hur omfattande kraven behöver vara innan de slutgiltigt definieras. Med det engagemang vi sett från byggbranschen, och de projekt som pågår runt om i landet, är jag övertygad om att det finnas grund för kraftiga skärpningar av kraven på våra byggnaders energiprestanda framöver.

I skrivelsen pekar regeringen också på behovet av att genomföra främjandeåtgärder för att driva på utvecklingen och dokumentera och utvärdera de framsteg som görs. Regeringen stödjer redan idag en rad sådana projekt och initiativ, bland annat via Energimyndigheten och Vinnova.

Källa: Regeringen

Publicerad 29 mars 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.