Ny BBR ger nya spjällkrav

Täthet vid rumstemperatur och automatisk funktionskontroll är inte längre självklarheter. Med nya BBR gäller en Europastandard för spjällens funktioner och klassificering. Tomas Fagergren reder ut vad de olika klassificeringarna innebär och vad konsulten bör vara vaksam på.

Nya brandkapitlet i BBR är här (se faktaruta), och innebär förändringar vad gäller bland annat egenskapskrav och provningskriterier för brand- och brandgasspjäll. Istället för att som tidigare hänvisa till ”Riktlinjer för typgodkännande, brandskydd” Allmänna råd 1993:2 utgåva 2 med tillhörande provningsmetod NT FIRE 010, är det nu europastandarden SS-EN 15650 som gäller. Vissa av europastandardens spjäll, de som betecknas klass E och EI (utan S), är styrda av värmedetektor och stänger inte om de är strömlösa. De påminner mycket om de spjälltyper som användes i Sverige på 70- och 80-talet, och är alltså en spjälltyp som dagens konsulter inte är vana att se på marknaden. Egenskapskrav saknas I och med europastandarden SS-EN 15650 saknas en hel del egenskapskrav, till exempel:

 • Stängningsförmåga vid lufthastigheten 15 m/s.
 • Att stängningshastigheten bör vara så att spjället är helt stängt senast 20 sekunder efter detekte¬ring.
 • Bladtemperaturen finns inte längre med bland egenskapskraven. I europastandarden relateras den brandtekniska klassen istället till spjällhöljet. Det innebär dock inte att bladtemperaturen är ointressant. För konsulten som förskriver ett brandspjäll som överluftsdon finns det skäl att vara observant på detta.
 • Att spjället styrs av ställdon och är anslutet till ett övervaknings- och kontrollsystem. Krav på automatisk funktionskontroll kan nu ersättas av manuell funktionskontroll två gånger per år.

Vidare är det heller inte längre någon självklarhet att spjällen stänger vid strömbortfall varför detta poängteras i funktionskravet: ”Spjällen ska vid behov förses med ett skydd mot strö-mavbrott på grund av brand”. Krav på täthet i kallt tillstånd är inte heller det givet, utan något som ingår i klassificeringen. Den som vill ha ett spjäll som är tätt även i kallt tillstånd måste välja ett som är klassificerat enligt S (brandgastäthet).

Slutligen kan konsulten inte heller räkna med att spjällen styrs att stänga via rökdetektorer, varför detta står i BBR i allmänt råd: ”Aktivering av spjäll bör ske med rökdetektor som placeras på ett för än¬damålet lämpligt ställe”. Enligt kraven ska spjäll stänga inom två minuter efter brandstart.

Alla dessa förändringar beror på produktstandarden SS-EN 15650, som åberopas i BBR:s allmänna råd och även avser CE-märk¬ning av spjäll. Dock finns i AMA civilrättsliga krav som kan användas för exempelvis tryckklass och täthetsklass vid upphandling. Nästa steg i standardkedjan är EN 13501-3, som reglerar hur klassificeringen av spjäll ska utföras. I denna standard beskrivs brandteknisk klassificering för integritet (E), isolering (I) och brandgastäthet (S) (se faktaruta) vid brandprov enligt standardbrandkurvan. Själva provningsmetoderna för spjäll beskrivs i EN 1366-2, och ser sammanfattningsvis ut så här:

Integritet (E)

 • Maximalt läckage 360 kbm/(kvmh), uppmätt läckageflöde vid brandprov korrigerat för tempe¬raturen +20 °C. Läckagemätning påbörjas fem minuter efter brandstart. Läckaget mäts normalt vid tryckskillnaden 300 Pa.
 • Anslutning mot byggnadsdel, sprickor och springor mäts med runda stålpinnar, så kallade tolkar, med diametern 6 respektive 25 millimeter. Tolk med diametern 25 millimeter får inte kunna föras igenom provföre¬målet in i brandrummet. För tolk med diameter 6 millimeter gäller att den får kunna föras ige¬nom provföremålet in i brandrummet och i detta läge inte kunna förflyttas mer än 15 centimeter längs en springa eller spricka.
 • Anslutning mot byggnadsdel får inte släppa igenom mer än enstaka lågor – så kallade sticklågor.
 • Läckage av brandgas vid anslutning mot byggnadsdel får inte antända en bomullstuss. Detta kriterium gäller inte för konstruktioner i enbart klass E.

Isolering (I)

 • Kravet på isolering avser maximal temperaturstegring på anslutande byggnadsdel, utsidan av spjällhöljet och på utsidan av eventuell anslutande kanal.
 • Medeltemperaturstegringen får inte överstiga +140 °C samt +180 °C på enstaka punkter.

Brandgastäthet (S)

 • För spjäll med särskilda krav på täthet gäller att maximalt tillåtet läckage är 200 kbm/(kvmh), uppmätt läckageflöde vid brandprov korrigerat för temperaturen +20 °C. Läckagemätning sker vid rumstemperatur samt fem minuter efter brandstart. Läckaget mäts normalt vid tryckskillna¬den 300 Pa.

Det bör särskilt noteras att spjäll i enbart brandteknisk klass E enligt SS-EN 1366-2, medger i ”kallt tillstånd” ett högre läckage än vad som anges i Boverkets allmänna råd 1993:2, ”Rikt-linjer för typgodkännande brandskydd, utgåva 2”. Vidare finns för närvarande inga rekom-mendationer, råd eller liknande om när krav på brandgastäthet (S) bör ställas. Det rekommenderas dock starkt att nyttja spjäll i någon av S-klasserna vid krav på brandgastäthet, då övriga spjällklasser inte har några krav på täthet i kallt tillstånd. Det kan också vara bra att känna till att vid provning enligt standarden påbörjas läckagemätningen fem minuter efter brandstart, men i ett naturligt brandförlopp kan en stor tryckuppbyggnad ske tidigt, beroende på omständigheterna.

Namnfrågan Vad ska de nya spjällklasserna kallas? De redan inarbetade begreppen brandgasspjäll och brand/brandgasspjäll kan bibehållas enligt följande:

 • Brandgasspjäll, exempelvis E 60-S
 • Brand/brandgasspjäll, exempelvis EI 60-S

Därutöver måste det anges om:

 • spjällen styrs via rökdetektor
 • om de ska stänga vid spännings¬bortfall
 • om spjällen ska funktionsprovas manuellt eller automa¬tiskt.

80-talet här igen De spjälltyper som användes i Sverige på 70- och 80-talet påminner mycket om europastandardernas klasser utan S. Dessa spjälltyper fick inte ensamt nyttjas som brandgasskydd, dels då läckaget var betydande, dels på grund av att de styrdes av enbart värmedetektor. Vidare fick bara halva byggnadsdelens brandtekniska klass tillgodoräknas varför kanalen isolerades, se figur.

80-talsbild.jpg

Med eventuellt brandspjäll Q godtogs att spjället svarade för halva den brandtekniska klassen och isolering för den andra halvan. Utan spjäll föreskrevs Y1+Z1 = X. Brandisoleringen Y2 och Z2 förutsattes vara minst A 15, det vill säga 15 minuters brandmotstånd.

Man kan fråga sig varför det krävdes isolering när det fanns ett brandspjäll i kanalen. Förklaringen är att de då aktuella spjällen hade låg funktionssannolikhet, det vill säga de fungerade oftast inte. Detta var en av orsakerna till att automatisk funktionskontroll infördes i början av 90-talet. I samband med detta och en förhöjd täthet av spjällbladen började ställdonsstyrda brandgasspjäll och brand/brandgasspjäll att användas. Ett krav som alltså nu inte längre är en självklarhet, som en följd av BBR:s allmänna råd som hänvisar till SS-EN 15650. FAKTA Så säger BBR I BBR kapitel 5:2561 som funktionskrav står att: ”Om spjäll är en förutsättning för brandskyddets utformning ska de utformas så att de, med hög tillförlitlighet, skyddar mot brand- och brandgasspridning i ventilationssystemet motsvarande den avskiljande förmåga som gäller för brandcellsgränsen. Spjäll ska klara den temperatur som de utsätts för och spjällen ska aktiveras inom den tid som krävs för att avsedd funktion ska uppnås. Spjällen ska vid behov förses med ett skydd mot strömavbrott på grund av brand. (BFS 2011:19)”

Vidare finns som allmänt råd att: Spjäll kan verifieras enligt SS-EN 15650. Aktivering av spjäll bör ske med rökdetektor som placeras på ett för ändamålet lämpligt ställe. Rökdetektorns utformning kan verifieras enligt SS-EN 54-7. (BFS 2011:19). FAKTA: De nya klasserna

 • Klassificeringen enligt EN 13501-3 innehåller fyra olika klasser på spjäll: E, E-S, EI och EI-S. Endast klasserna med S har restriktioner för maximalt läckage vid rumstemperatur. E och EI har inga sådana krav.
 • Klass E innebär ett maximalt läckage om 360 kbm/(kvmh) vid brandprov. Klass E-S har dessutom ett krav på maximalt läckage om 200 kbm/(kvmh) vid rumstemperatur och vid brandprov.
 • Klass EI innebär ett maximalt läckage om 360 kbm/(kvmh) vid brandprov och en maximal tillåten temperaturstegring på 140 °C respektive 180 °C. Klass EI-S har därutöver ett krav på maximalt 200 kbm/(kvmh) läckage vid rumstemperatur och vid brandprov.
 • Ett brandgasspjäll med en brandmotståndstid av 60 minuter utan särskilt krav på brand-gastäthet betecknas E 60. Motsvarande spjäll med krav på brandgastäthet betecknas E 60-S. – Ett brand-/brandgasspjäll med en brandmotståndstid av 60 minuter utan särskilt krav på brandgastäthet betecknas EI 60. Motsvarande spjäll med krav på brandgastäthet betecknas EI 60-S. Vid klassificering visas även spjällets egenskaper för olika montagesätt samt brandens riktning. Till exempel visar beteckningen ”EI 30 (ve ho i o) S” att spjället uppfyller EI 30 med krav på brandgastäthet, både vertikalt och horisontellt för brand i båda riktningarna.

Text Tomas Fagergren, Brandskyddslaget och EMTF:s teknikgrupp Brand, illustration Claes-Göran Andersson. Energi & Miljö nr 12/2011 sid 32-34.  

Publicerad 15 december 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.