ENERGIFORSKNING | 16 jan 2015

Miljoner till energieffektivisering

Nu är det klart vilka projekt som får medel i E2B2s andra utlysning. 12 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 30 miljoner i finansiering. Programmet ”E2B2 – Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende” ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning och drivs av IQS på uppdrag av Energimyndigheten. I utlysning 2 har 12 av 42 projektansökningar godkänts av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är nära 30 Mkr varav stödet från Energimyndigheten består av nära 18 Mkr, resterande är finansiering från näringslivet. Majoriteten av projekten kommer vidareutveckla teknik och metoder för att öka användandet av ny energieffektiv teknik och tjänster. Andra projekt handlar om energiprognoser, livscykelanalys och belysningsteknik och kommer bygga en grund för att utveckla nya tjänster och produkter.

Urvalet har gjorts med hjälp av ämnesexperter i E2B2s programråd. Avgörande vid bedömningen har bland annat varit energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet, Sustainable Innovation AB

Ungefär en tredjedel av bostadsbeståndets energibehov försvinner via ventilationen. Med hjälp av FTX, från- och tilluftsventilation med återvinning av värme, kan  energiförlusterna minskas betydligt samtidigt som de boende får en bättre inomhusmiljö. Trots detta är lösningen ovanlig i befintliga flerbostadshus. Projektet ”Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet” ska  undersöka hur FTX kan bli mer eftertraktat för befintliga flerbostadshus i miljonprogrammet och alltså bidra till en stor energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet.

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder, Chalmers tekniska högskola AB

Att renovera en bostad slukar mycket energi. Med hjälp av medvetna val och genomtänkta, långsiktiga och anpassningsbara lösningar vid utformningen av en byggnad kan arkitekten och beställaren minska mängden material och därmed energi som går åt under en byggnads livscykel. Den här studien ska öka kunskapen om material- och energieffektiv arkitektur och bidra till att stärka arkitekturens roll för en framtida hållbar utveckling av den byggda miljön. Projektet är den inledande delen på en större forskningssatsning med det långsiktiga målet att ta fram metoder för bättre bostadsbyggande och testa dessa i praktiken, i så kallade Living Labs.

Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i byggnader, NCC Construction Sverige AB

Det blir allt viktigare för byggföretagen att kunna visa vad en specifik byggnad kommer prestera energimässigt. Tyvärr kan siffrorna för en byggnads beräknade energianvändning och de som faktiskt uppmäts när byggnaden tas i bruk skilja sig åt. Det här projektet vill ändra på det. Genom att skapa en förbättrad beräkningsmetod kan verktygen som används för beräkning av en byggnads energianvändning bli bättre. Det kan leda till att användningen av byggmaterial kan optimeras, att miljöpåverkan minskas och att den ekonomiska risken blir mindre.

Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan, Sustainable Innovation AB

Omställningen mot ett långsiktigt hållbart byggnadsbestånd är beroende av att det byggs energieffektiva byggnader. För att klara av att bygga nya energieffektiva bostäder behöver de allmännyttiga bostadsbolagen bra underlag inför beslut. Det här projektet vill främja byggande av lågenergihus med hjälp av en mall för beslutsunderlag särskilt anpassat för de allmännyttiga bostadsbolagen. I förlängningen ska projektet också kunna bidra till konkreta verktyg för att underlätta byggprocesser av lågenergihus.

Dagsljuskrav i miljöcertifierade byggnader, MKB Fastighets AB

Kraven på dagsljus och energieffektivisering i dagens certifieringssystem säger emot varandra. Utformningen av fasader drivs i olika riktningar, framförallt när det gäller fönstrens storlek och ljusgenomsläpplighet, mindre fönster ger till exempel bättre energieffektivisering men sämre ljusinsläpp. Det här projektet ska undersöka om och hur båda kraven kan tillmötesgås i ett svensk sammanhang. Resultatet blir en redovisning av möjliga alternativa lösningar och riktlinjer med syftet att tillgodose både krav på energi och dagsljus.

Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Projektet ska undersöka hur framtidens energieffektiva kontorsbelysning ska utformas utifrån människors behov och välbefinnande. Idag finns en risk att omställningen till mer energieffektiv belysning för kontor görs för att uppnå belysningsstandarderna utan att hänsyn tas till belysningskomfort. Upplevelsen av energieffektiviseringen blir därför negativ. Studien kommer att utvärdera strategier för att förbättra upplevelsen av ny belysning genom att variera färgtemperatur, intensitet och sätt att belysa rummet och ta reda på hur människor upplever skillnaderna.

Energitjänster för bostadsrättsföreningar, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Många bostadsrättsföreningar saknar kompetens för att beställa och genomföra åtgärder för energieffektivisering. Det här projektet ska försöka ändra på det. Genom att ta fram ett särskilt anpassat material för genomförande av energitjänster i bostadsrättsföreningar är målet att fler satsar på energieffektivisering. De tjänster som föreslås ska förankras i dialog med intressenter, testas i fält i bostadsrättsföreningar och utvärderas av forskare.

Förbättrad samordning av installationstekniska system, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Energianvändningen för en byggnad kan minskas betydligt med en ökad samordning mellan styrsystemen i huset. I byggnader finns olika styrsystem för olika tekniska installationer, exempelvis värme, kyla, ventilation och tappvarmvatten. Eftersom installationerna ofta är optimerade var för sig samtidigt som den övergripande styrningen är bristfällig försämras den totala funktionen. Med hjälp av det här projektet ska företag få användbar kunskap och verktyg för att förbättra samordningen mellan husens installationstekniska system som därmed blir mer energieffektiva.

Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Belysningen står för en betydande del av energianvändningen och just nu pågår ett teknikskifte mot belysning som är betydligt mer energieffektiv. Att få fler att välja sådan ny teknik är en viktig fråga för energiomställningen och besparingen i elanvändning kan vara så stor som 50 procent. I det här projektet ska man bygga kunskap om människans upplevelse av belysningen för att i förlängningen få fler att välja energieffektiv belysning. Projektet ska med hjälp av en analytisk panel som tränats i att beskriva och bedöma upplevelsen av belysning resultera i metoder för objektiv belysningsbedömning.

Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse, Linnéuniversitetet

Villkoren för fjärrvärme förändras när våra byggnader kräver mindre energi och ibland också ger ett överskott av energi. I det här projektet ska man analysera vad det innebär att värma olika typer av ny bebyggelse med lågtemperaturfjärrvärme och hur effektiv den är i förhållande till annan alternativ energiförsörjning såsom traditionell fjärrvärme och värmepump. Resultaten från projektet kommer att vara till nytta vid planering och utformning av ny energieffektiv bebyggelse och dess energiförsörjning.

Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader – deletapp 2, Umeå universitet

Projektet ska bidra till att utveckla en ny metod för att mäta värmeflödet på byggnaders ytterhölje (klimatskal). Idag används ofta teoretiskt beräknade värden som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Den nya metoden ska med hjälp av värmekamera skapa bilddata som översätts till mer exakta mätvärden och som kan tillämpas för en hel fasad eller byggnad. Att kunna mäta energiprestandan för en byggnads klimatskal skulle  innebära en betydande kvalitetsförbättring och bidra till energieffektiviseringsåtgärder.

Projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial, Chalmers tekniska högskola AB

Lagring av energi är en av de stora utmaningarna med ett mer förnybart och hållbart energisystem där energitillförseln är mer ojämn och inte går att styra. Det här projektet tar sig an utmaningen. Fasändringsmaterial kan möjliggöra en effektivare form av lagring jämfört med traditionella vattenbaserade värmelager. I projektet ska ett lager för uppvärmning av vatten med fasändringsmaterial testas och utvärderas i en fastighet med en solvärmeanläggning. Projektet ska resultera i ett projekteringsverktyg för liknande lager och kommer därmed kunna förbättra möjligheterna för ett förnybart och hållbart energisystem.

Källa: E2B2

Publicerad 16 januari 2015

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.