PRIMÄRENERGITAL | 20 feb 2020

Kontrollplanen visar lämpliga verifieringar

Kontrollplanen visar lämpliga verifieringar

I Boverkets byggregler, BBR, ställs krav på att
byggnadens primärenergital ska verifieras. Man ska då beräkna
byggnadens energianvändning enligt BEN, ”BFS 2016:2 Föreskrifter och
allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning…”. Det
är ganska uppstyrt hur man ska beräkna, konstaterar Mats Östlund.

FRÅGA: Anges det fler krav i BBR på när och hur verifiering av samhällskraven ska utföras?

SVAR: BBR anger både krav och allmänna råd om verifiering. Avsnitt 2 om Allmänna regler ger generella allmänna råd om verifiering för att säkerställa att byggnaden uppfyller kraven i Plan- och bygglagen, PBL, Plan- och byggförordningen, PBF, och Boverkets byggregler, BBR. Byggherren bör i ett tidigt skede se till att detta verifieras. Verifieringen kan ske antingen under projektering, utförande, i den färdiga byggnaden eller i någon kombination därav.

• Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. Såväl metod som resultat bör dokumenteras.

• Verifiering under projektering bör visa att förutsättningar, projekteringsmetoder och beräkningar är relevanta och rätt tillämpade och att de är korrekt redovisade i bygghandlingarna.

• Verifiering under utförande anger att byggherren bör verifiera att material och produkter har förutsatta egenskaper när de tas emot på byggplatsen. Det bör verifieras att arbetet utförs enligt gällande projekteringshandlingar. Det som inte verifierats under projekteringen och som är av betydelse för byggnadsdelarnas funktion bör verifieras under utförandet. Resultatet av de verifieringar som görs under utförandeskedet bör dokumenteras, inklusive eventuella avvikelser från projekteringshandlingarna och åtgärder som vidtagits till följd av dessa avvikelser samt andra uppgifter av betydelse för den färdiga byggnadsdelens funktion.

• Kontrollplan ska finnas för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. På vilket sätt verifieringen ska ske i det aktuella projektet kan sedan fastställas i kontrollplanen. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet. Verifiering i teknikavsnitten i BBR? Här följer några exempel på verifiering vid uppförande av ny byggnad och med vvs-anknytning.

• Brand: Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. Just brandavsnittet innehåller många angivelser om verifiering som påvisar uppfyllandet av ett funktionskrav. I brandavsnittet är verifiering oftast styrd mot att göras utifrån någon standard.

• Ventilation: Krav ställs på uteluftflöde till byggnader. Dessa bör verifieras genom beräkning och mätning.

• Fukt: I projekteringsskedet bör man genom en fuktsäkerhetsprojektering kontrollera byggnadsdelarnas fukttillstånd samt verifiera byggnadens fuktsäkerhet.

• Energi: Byggnadens primärenergital ska verifieras, vilket frågeställaren redan redovisat. Vidare kan sägas att den bör göras utifrån mätning i den färdiga byggnaden alternativt genom beräkning. Installerad eleffekt för uppvärmning bör beräknas vid projekteringen och verifieras i färdig byggnad genom summering av märkeffekter.

Publicerad 20 februari 2020

På nytt jobb

Magnus Stockhaus har anställts som försäljningsingenjör på Danfoss Climate Solutions i Oskarshamn. Han kommer från Rawplug. Tomas Sandberg har anställts som försäljningsingenjör i Stockholm. Han kommer från annan bransch. Thomas Eriksson har anställts som säljare inom fjärrvärme/fjärrkyla och energioptimering i Stockholm. Han kommer från Grundfos. Alexandra Tilander har anställts som teknisk supportingenjör i Göteborg. Hon kommer från Frico. Ludvig Lundh har anställts som säljare i Stockholm. Han kommer från Elektroskandia.
Sven Carlsson har utsetts till vd för Höganäs energi AB. Han kommer från Hässleholms miljö.
Maria Bard har utnämnts till teamleader i kombination med product manager hos Esbe AB, Reftele. Joi Elebo och Per-Johan Brodén har utnämnts till product managers.
Mari Nilsson har utsetts till vd och koncernchef för Infjärdens värme AB. Hon kommer från Adecco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.