PRIMÄRENERGITAL | 20 feb 2020

Kontrollplanen visar lämpliga verifieringar

Kontrollplanen visar lämpliga verifieringar

I Boverkets byggregler, BBR, ställs krav på att
byggnadens primärenergital ska verifieras. Man ska då beräkna
byggnadens energianvändning enligt BEN, ”BFS 2016:2 Föreskrifter och
allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning…”. Det
är ganska uppstyrt hur man ska beräkna, konstaterar Mats Östlund.

FRÅGA: Anges det fler krav i BBR på när och hur verifiering av samhällskraven ska utföras?

SVAR: BBR anger både krav och allmänna råd om verifiering. Avsnitt 2 om Allmänna regler ger generella allmänna råd om verifiering för att säkerställa att byggnaden uppfyller kraven i Plan- och bygglagen, PBL, Plan- och byggförordningen, PBF, och Boverkets byggregler, BBR. Byggherren bör i ett tidigt skede se till att detta verifieras. Verifieringen kan ske antingen under projektering, utförande, i den färdiga byggnaden eller i någon kombination därav.

• Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. Såväl metod som resultat bör dokumenteras.

• Verifiering under projektering bör visa att förutsättningar, projekteringsmetoder och beräkningar är relevanta och rätt tillämpade och att de är korrekt redovisade i bygghandlingarna.

• Verifiering under utförande anger att byggherren bör verifiera att material och produkter har förutsatta egenskaper när de tas emot på byggplatsen. Det bör verifieras att arbetet utförs enligt gällande projekteringshandlingar. Det som inte verifierats under projekteringen och som är av betydelse för byggnadsdelarnas funktion bör verifieras under utförandet. Resultatet av de verifieringar som görs under utförandeskedet bör dokumenteras, inklusive eventuella avvikelser från projekteringshandlingarna och åtgärder som vidtagits till följd av dessa avvikelser samt andra uppgifter av betydelse för den färdiga byggnadsdelens funktion.

• Kontrollplan ska finnas för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. På vilket sätt verifieringen ska ske i det aktuella projektet kan sedan fastställas i kontrollplanen. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet. Verifiering i teknikavsnitten i BBR? Här följer några exempel på verifiering vid uppförande av ny byggnad och med vvs-anknytning.

• Brand: Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. Just brandavsnittet innehåller många angivelser om verifiering som påvisar uppfyllandet av ett funktionskrav. I brandavsnittet är verifiering oftast styrd mot att göras utifrån någon standard.

• Ventilation: Krav ställs på uteluftflöde till byggnader. Dessa bör verifieras genom beräkning och mätning.

• Fukt: I projekteringsskedet bör man genom en fuktsäkerhetsprojektering kontrollera byggnadsdelarnas fukttillstånd samt verifiera byggnadens fuktsäkerhet.

• Energi: Byggnadens primärenergital ska verifieras, vilket frågeställaren redan redovisat. Vidare kan sägas att den bör göras utifrån mätning i den färdiga byggnaden alternativt genom beräkning. Installerad eleffekt för uppvärmning bör beräknas vid projekteringen och verifieras i färdig byggnad genom summering av märkeffekter.

Publicerad 20 februari 2020

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.