Juridikfrågan | 26 jan

JURIDIKFRÅGAN: Personalliggaren – bevis för talan?

Precis innan nyårsklockorna hann ringa ut året 2023 och ringa in det kommande 2024 meddelade Högsta domstolen (HD) den 29 december ett intressant beslut som berör uppgifter i den så kallade personalliggaren som enligt lag, Skatteförandelagen (2011:1244), ska finnas tillgänglig på en byggarbetsplats. Måste en entreprenör som upprättat personalliggare dela uppgifterna med beställaren?

JURIDIKFRÅGAN: Personalliggaren  – bevis för talan?
Krister Lindgren är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå.

SVAR: I den elektroniska personalliggaren ska det finnas nödvändiga uppgifter för identifikation av de personer som är verksamma på arbetsplatsen med huvudsyftet att motverka förekomsten av svartarbete.

Frågan aktualiserades i ett tvistemål mellan en beställare och en entreprenör, där beställaren ifrågasatte om entreprenören verkligen lagt ned all den tid som entreprenören yrkade ersättning för. Enligt beställaren hade personalliggaren betydelse för deras möjlighet att motbevisa i vilken omfattning entreprenören utfört arbete.

Möjligheterna att i en tvist få del av uppgifter (om de nu inte lämnas ut frivilligt) sker genom rättegångsbalkens regler om edition. Reglerna går ut på att en part som har tillgång till en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis är som huvudregel skyldig att förete handlingen. Tanken är helt enkelt att säkra för en så rättvis rättegång som möjligt och att en part ska få möjlighet att förebringa en fullständig utredning/bevisning i tvistefrågan. Mot detta står motpartens intresse av att inte behöva lämna ut handlingen.

Enligt beställaren hade personalliggaren betydelse för deras möjlighet att motbevisa i vilken omfattning entreprenören utfört arbete

I detta fall som berörde en handling med personuppgifter invände entreprenören att personalens intresse av personlig integritet vägde tyngre än beställarens intresse av att få ut hela personalligga­ren. Beställaren var av den motsatta uppfattningen.

Eftersom det var fråga om personuppgifter var Högsta domstolen här tvungen att ta ställning till hur den processrättsliga editionsplikten förhåller sig till EU:s dataskyddsförordning. Genom att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen (meddelat 2 mars 2023) fastslogs bland annat att en nationell domstol vid en editionsprövning måste ta hänsyn till de registrerades intressen och göra en avvägning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, ta veder­börlig hänsyn till proportionalitetsprincipens krav samt följa principen om uppgiftsminimering.

Fakta

Kom ihåg

  • I den elektroniska personalliggaren ska det finnas nödvändiga uppgifter för identifikation
  • Möjligheterna att i en tvist få del av uppgifter sker genom rättegångsbalkens regler om edition
  • Tanken är att säkra för en så rättvis rättegång som möjligt

Utifrån detta ansåg Högsta domstolen att beställaren hade ett skyddsvärt intresse som vägde tungt – att få tillgång till personalliggaren för att kunna bevisa sin talan. Personuppgifterna ansåg domstolen inte var utpräglat integritetskänsliga och i sammanhanget (som alltså avsåg entreprenörens rätt till betalning) berördes inte de enskilda personerna i någon vidare mån. Intresseavvägningen föll därmed till beställarens favör. Däremot ansåg HD med stöd av principen om uppgiftsminimering att personalliggaren skulle företes med maskering av de registrerade personernas personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer.

Text: Krister Lindgren, advokat och partner på Hellström advokatbyrå

Publicerad 26 januari 2024

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.