Boverket utreder lappen i trappen

Lappen i trappen ska förnyas. Enligt Boverket lutar det åt att en traditionell ”kylskåpsmärkning”, alternativt en termometer, i framtiden visar byggnadens energianvändning för hyresgästerna. Men än är den gamla ”lappen” inte ute ur leken.

Boverket har nu inlett arbetet med att utreda en förändring av ”lappen i trappen”, alltså den energiinformation som enligt lagen om energideklarationer ska anbringas på en synlig plats i fastigheter. Lappens utformning och utseende har varit föremål för en hel del synpunkter och kritik. Bland annat har den av Hyresgästföreningen kritiserats för att vara otydlig. Också fastighetsägarnas olika organisationer har haft synpunkter på lappens utformning. Den myckna kritiken har dock inte räckt för att övertyga Boverket om behovet av förändring, utan översynen sker efter att verket har gjort egna undersökningar.
– Vi lät göra enkäter i kontor och flerbostadshus där förbipasserande tillfrågades om de begrep innehållet i lappen. Det visades sig att med den utformningen lappen har i dag, var den svår att förstå, säger Thomas Johansson, Boverket.
Andra EU-länder har märkning av typen kylskåpsmärkning, vilket upplevs som mer pedagogiskt och enkelt än den nu valda lösningen. Den svenska modellen placerar in den aktuella fastigheten i en sjugradig skala, vars utformning gör att även energikrävande fastigheter kan uppfattas som energieffektiva.
– Förändringen kommer inte en dag för tidigt. Det känns helt naturligt att märkningen får det utseende som föreslås, och med sju trappsteg blir övergången lätt eftersom det är samma antal steg som i dag, säger Per-Erik Nilsson, CIT Chalmers Energiteknik.
Möjligen är intresset för energiinformationen större utanför Sveriges gränser. I flera europeiska länder ägs lägenheten av den boende och som då står själv för uppvärmningen av bostaden (kallhyra) och det är då viktigt att få veta byggnadens energieffektivitet. I Sverige ingår oftast värmen i hyran och då ligger incitamenten att vidta åtgärder snarare hos fastighetsägaren än hos hyresgästen.

Initierat utredning
Att Boverket nu påbörjar en egen utredning om ”lappens” utseende beror inte bara på missnöje med hur märkningen ser ut i dag, utan har också kopplingar till standardiseringsarbetet ”Byggnaders energiprestanda – Energiklassning”. Där har förslag till sju olika klassificeringsnivåer presenterats, från A till G. Förslaget har utvecklats inom SIS Swedish Standards Institutes tekniska kommitté 189, arbetsgrupp 5 (TK189 AG5). Arbetet omfattar hur klassningen ska vara utformad och vilka intervaller ska gälla, liksom förslag till prestandainformation, i form av ”kylskåpsmärkning”. Sannolikheten är stor att Boverket kommer att hänvisa till denna SIS-standard i regelverket som styr energideklarationerna, och att ”lappens” utseende hämtar inspiration därifrån.
Boverket självt har också i en utredning (se faktaruta) analyserat och föreslagit ändringar i bland annat verkets föreskrifter och allmänna råd till följd av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD2). I EPBD2 införs krav på att energiprestandaindikator inte bara ska utannonseras i portuppgångar och liknande utan även anges i annonser om försäljning eller uthyrning. Boverket föreslår följaktligen att standarden om energiklassning (klass A-G) bör användas vid annonsering om försäljning eller uthyrning av byggnader eller delar av byggnader. Detta sätter mer press på att en deklaration faktiskt upprättas före annonseringen, vilket för småhusen varit en fråga som inte alltid varit helt klar för parterna.
Ett utredningsförslag kring det framtida utseendet på ”lappen i trappen” kommer, enligt Thomas Johansson, att vara klart till årsskiftet 2010-11. Under hösten kommer man att hålla olika workshops kring ämnet. Enligt Thomas Johansson har man i dagsläget två huvudspår, varav ett är att utveckla och förtydliga nuvarande modell. Det andra är att använda någon av de två modeller som används i de andra medlemsstaterna, ett utseende liknande SIS förslag till ”kylskåpsmärkning” från A till F samt ett utseende liknande en termometer.
– Ändring av certifikatets utformning behöver inte föregås av en lagändring, utan det ligger redan inom Boverkets mandat. Det är rimligt att tro att en förändring kan införas under första halvåret 2011.
De i dag cirka 300 000 byggnader som redan har ”lapp i trapp” kommer inte retroaktivt att omfattas av den nya lappen. Däremot kanske det blir möjligt för fastighetsägare att byta ut sin lapp med nuvarande utseende till en lapp av kylskåpstyp med samma information.

Mark Kretz, publicerad i Energi & Miljö nr 10/2010 sid 6-7
Lappen under luppen
Lappen i trappen har granskats i ett flertal sammanhang. Förutom Riksrevisionens utredning finns ett examensarbete från Uppsala universitet där Andreas Westberg gjort en studie av fastighetsägarnas inställning till energideklarationen (Lappen i trappen, en studie av fastighetsägarnas inställning till energideklarationen, finns att hämta på www.uu.se).
På sidorna 62 till 64 i detta nummer av Energi & Miljö diskuteras bland annat lappen i en teknikartikel av Lars Axelsson och Lois Dierks, vinnare av EMTF:s stora stipendiepris 2010.

  • Läs mer:
    I Boverksutredningen ”EU-direktivet om byggnaders energiprestanda – konsekvenser och behov av förändringar i det svenska regelverket – En redovisning av Boverkets regeringsuppdrag” framgår vilka förändringar i lagar, förordningar och även Boverkets allmänna råd som blir aktuella i och med det ändrade EPBD-direktivet. Utredningen finns att hämta på www.boverket.se/Bygga–forvalta/Energideklaration
Publicerad 1 november 2010

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.