VÄRLDSTOALETTDAGEN | 19 nov 2021

Världstoalettdagen: ”Sanitet viktigt för hälsa och utveckling”

Världstoalettdagen: ”Sanitet viktigt för hälsa och utveckling”
På värld­stoalettda­gen kräver Wa­t­erAid större in­vesteringar och mer fokus på san­itet med målet att skapa en värld där alla män­niskor över­allt har till­gång till toalet­ter. Foto: Pixabay

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen, en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling.

Trots att till­gång till san­itet är en män­sklig rät­tighet lever idag 1,7 mil­jarder män­niskor i världen utan till­gång till en or­dentlig toalett. Av dessa 1,7 mil­jarder uträt­tar 494 miljoner sina be­hov utomhus i diken, på fält eller vid järn­vägsspår.

Varje år pro­duc­erar män­sk­ligheten över 350 miljoner ton avföring, till­räck­ligt my­cket för att fylla 140 000 olymp­iska sim­bassänger med bajs. Om inte all denna avföring tas om hand på ett säk­ert sätt är risken stor att bak­terier och par­a­siter förore­nar män­niskors när­miljö och vat­tenkäl­lor. Varje dag dör 800 barn i di­ar­résjuk­do­mar or­sakade av bri­s­tande san­itet och smut­sigt vat­ten.

Men brist på toalet­ter påverkar inte bara män­niskors hälsa. När skolor sak­nar toalet­ter in­nebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Ar­bet­splatser som inte har toalet­ter försvårar fram­förallt kvin­nors möj­lighet att ar­beta och få en egen inkomst. På sjukhus som sak­nar toalet­ter ökar in­fek­tion­srisken för pa­tien­ter och per­sonal.

Trots det är toalet­ter ofta en för­bisedd fråga när det kom­mer till utveck­ling och hälsa, vilket in­nebär att det också är en fråga som säl­lan pri­or­it­eras av poli­tiker, myn­digheter och or­gan­i­sa­tioner. Där­för be­hövs värld­stoalettda­gen!

I nu­varande takt kom­mer alla män­niskor i världens fat­ti­gaste län­der ha till­gång till toalett först år 2109. På värld­stoalettda­gen kräver Wa­t­erAid där­för större in­vesteringar och mer fokus på san­itet med målet att skapa en värld där alla män­niskor över­allt har till­gång till toalet­ter.

Källa: Wateraid

Publicerad 19 november 2021

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.