Reportage | 10 nov 2022

Volvos världe varar…

Nu byggs ett upplevelsecentrum i Göteborg, kallat World of Volvo, med en mängd olika funktioner. För att skapa ett bra klimat i de allmänna utrymmena krävs mycket kyla och ventilation.

Volvos världe varar…
Byggnaden World of Volvo uppförs i så kallad skandinavisk design – ljust, luftigt och med flera naturliga material. Den är ritad av danska arkitektfirman Henning Larsen. Illustration: World of Volvo

Söder om Liseberg – där Saabs växellådsfabrik en gång låg – byggs nu mötesplatsen World of Volvo – en byggnad på cirka 22 000 kvadratmeter. Denna ska bland annat inhysa konferenslokaler, varav en eventhall som ska kunna inrymma 650 sittande deltagare, inspirerande utställningar, en shop samt två restauranger. Det kommer också att finnas möjlighet, för kunder vid speciella tillfällen, att hämta ut en personbil eller lastbil. Ovanpå den iögonfallande trästommen finns ett indraget plan 5 som kallas för paviljongen.

Byggnaden uppförs i så kallad skandinavisk design – ljust, luftigt och med flera naturliga material och är ritad av danska arkitektfirman Henning Larsen. World of Volvo förväntas stå färdigt i slutet av 2023 med öppning i början av 2024. Dagens Volvomuseum i Arendal kommer att bli en del av helheten i World of Volvo.

Mikael Smidje, ventilationsentreprenör hos Brion, Daniel Närlund, värme- och sanitetsentreprenör hos Brion och Rickard Lageson, vvs-konsult hos Andersson & Hultmark, inne i World of Volvo där byggnaden är en bärande konstruktion i form av limträbalkar formade som ”grenar” som breder ut sig. Foto: Julia Sjöberg

Den tydliga referensen till naturen märks i designen med en bärande konstruktion i form av limträbalkar formade som ”grenar” som breder ut sig och ”trädkronorna” som bildar taket. Limträbalkarna kommer från Österrike och så kallat korslimmat trä, CLT, i trätaket kommer från Värmland.

World of Volvo har som målsättning att certifieras med miljöcertifieringssystemet Leed Guld, samt med hälsocertifieringssystemet Well Guld.

Projektets hållbarhetsprofil innebär bland annat att klimatanpassningsåtgärder integreras i byggnaden, att den har en hög energiprestanda och en god inomhusmiljö i flera dimensioner med avseende på bland annat termisk komfort, dagsljus och ljudmiljö.

World of Volvo är också sammanbyggt med ett parkeringsgarage. Parkeringsgaraget ägs av Göteborgs stads parkering och ska rymma cirka 1 500 parkeringsplatser.

– Från början var det tänkt att vara två hus, ett parkeringshus och sedan skulle World of Volvo stå framför. Den danska arkitekten, Henning Larsen, hittade en lösning genom att integrera de två byggnaderna i varandra, så parkeringshuset numer ligger under och bakom World of Volvo.

Det konstaterar Rickard Lageson, vvs-ansvarig för World of Volvo hos vvs-konsulten Andersson & Hultmark.

Rickard Lageson, vvs-konsult hos Andersson & Hultmark. Foto: Julia Sjöberg

Parkeringsgaraget ventileras enligt kraven för korttidsparkering där brandgas- och garageventilation för parkeringsanläggningen anordnas genom att uteluft tas in via öppningar i fasadens fyra hörn i norr respektive söder samt via in- och utfartsramper. Frånluften evakueras centralt via fläktar placerade inom två fläktrum på parkeringshusets översta våningsplan.

– Luftflödet inom parkeringsanläggningen är
behovsanpassat och styrs våningsvis via kolmo­noxidgivare, säger Rickard Lageson.

Taket på 9 000 kvadratmeter kommer till största delen att täckas med sedum och avvattnas genom invändig takavvattning. Skulle dagvattensystemet av någon anledning fallera finns det fembräddsavlopp med en dimension på 250 millimeter som mynnar rätt ut genom fasaden.

– I Göteborg har vi stora problem med översvämmande källare vid stora skyfall och därför ska alla nya och ombyggda hus fördröja dagvattnet så att denna volym inte belastar ledningssystemen så hårt. Sedumtaket och landskapet på garagets tak fördröjer en del så att det inte blir för mycket vatten på en gång och resterande hanteras i fördröjningsmagasin, berättar Rickard Lageson.

För World of Volvo finns två fläktrum, ett i garaget där sex aggregat är placerade och ett fläktrum näst högst upp där det finns fem aggregat. Totalt installerat luftflöde vid maximal drift uppgår till cirka 70 000 liter per sekund och huset har en installerad kyleffekt på 1,5 MW. SFP-värdet ska understiga 2 kW/m3/s vid maxflöde.

Samtliga aggregat förses med roterande värmeväxlare med spjäll, filter, inspektionsdelar, värme-, kylbatteri samt tryckstyrda fläktar förutom aggregat som betjänar köks- och restaurangytor där batterivärmeväxlare installeras.

Under taket finns ett installationsutrymme för de övre våningarna. Foto: Julia Sjöberg

– SFP-värdet kanske inte känns så märkvärdigt, men å andra sidan är det vid maxflöde, och när inträffar det? Jo, när byggnaden är full med folk, men det är ju inte många timmar per år det sker. Skulle vi dimensionera för maxflöde med exempelvis SFP 1,5 skulle vi ha alldeles för stora ventilationsaggregat.

Väldigt stor del har lagts på estetik. Tilluft tillförs utställningsytor och andra offentliga utrymmen i huvudsak via konspridare placerade i ett mönster mellan limträstommens ”grenar”. I utrymmen med nedpendlade täta undertak installeras spridare för infällt montage. Tilluft till entréhall och andra öppna ytor långt ned i huset tillförs via lågimpulsdon integrerade i väggar/trappor där kanaldragning sker underifrån.

Luftflödet inom parkeringsanläggningen är behovsanpassat och styrs våningsvis via kolmo­noxid­givare.

Byggnaden är ventilationstekniskt uppdelad i ett antal zoner (i vissa fall rum) där det kommer att finnas temperatur-, närvaro- och koldioxidgivare. Om någon av parametrarna stiger kommer det att tillföras mer luft till zonen. Exempelvis är utställningsytorna uppdelade i ett antal zoner där maximal luftmängd för båda zonerna uppgår till tolv kubikmeter i sekunden. I en annan yta som kräver mycket luft på grund av dess flexibla användning är maximal luftmängd åtta kubikmeter i sekunden. I stort sett är all ventilation inom fastigheten behovs­anpassad.

Det totala luftflödet vid maximal drift ska bli 95 000 liter per sekund. Foto: Julia Sjöberg

Andersson & Hultmark har varit med från början av projektet, redan innan man visste formen på huset.

– De ville ha med oss tidigt, redan 2019, sedan tog det lång tid innan tankarna satte sig och vi kunde göra en systemhandling med teknik och utrymmen, säger Rickard Lageson.

På systemhandlingen upphandlade World of Volvo en totalentreprenör, Bra bygg, som i sin tur upphandlade underentreprenörer. Brion handlades upp för att installera både ventilations- och röranläggningarna och de gav Andersson & Hultmark fortsatt förtroende för detaljprojekteringen och montageritningar.

Den operativa temperaturen i de offentliga utrymmena är sommartid maximalt 25 grader, vid 27 graders temperatur utomhus. Skulle utomhustemperaturen öka tillåts inomhustemperaturen stiga med 0,5 grader för varje grad som utomhustemperaturen överskrids. För att minska kylbehov i rum med solinstrålning förses fönster mot öster, söder och väster med solskyddsglas. I plan 5 installeras även invändig solavskärmning på delar av fasaden. Vintertid gäller vid dimensionerande utetemperatur på -16 grader maximalt 24 grader och minimalt 21 grader.

Mikael Smidje, Daniel Närlund och Rickard Lageson på väg till ett av ventilationsutrymmena. Foto: Julia Sjöberg

Värme och kyla kommer via fjärrvärme- och fjärrkylaleverans från Göteborg energi till en gemensam undercentral.

Exempelvis försörjer köldbärarsystemet i huvudsak luftbehandlingsaggregaten då de flesta utrymmen kommer att kylas med luft. För utrymmen med hög värmeavgivning såsom delar av utställningsytor, kontrollrum, telerum och datarum och liknande installeras fläktluftkylare. I de delar som är försedda med golvvärme kommer även detta system kunna utnyttjas för golvkyla. Överföring av energi görs via värmeväxlare mellan golvvärmesystemet och köldbärarsystemet.

I huvudsak kommer byggnadens ”öppna ytor” med glasfasad ner till golv såsom entréhall, restaurangytor samt utställningsytor att värmas via vattenburen golvvärme. På det övre planet installeras infällda konvektorer i golv framför glasfasad. För övriga ytor med värmebehov installeras radiatorer.

Fakta

World of Volvo

  • Beställare: World of Volvo
  • Byggentreprenör: Bra bygg
  • Arkitekt: Henning Larsen Architects
  •  VVS-konsult: Andersson & Hultmark
  • VS-entreprenör: Brion
  • Ventilationsentreprenör: Brion
  • Styrentreprenör: Oaks AB
Publicerad 10 november 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.