Utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn minskar

Utsläppen av koldioxid från flera av de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandel fortsätter att minska. Det visar den analys av utsläppen för 2008 som Naturvårdsverket gjort.

 

Mest minskar utsläppen inom el- och fjärrvärmesektorn samt inom massa- och pappersindustrin. Raffinaderier, malmtillverkning samt cementindustrin redovisar ökade utsläpp. 

Sveriges koldioxidutsläpp inom den handlande sektorn uppgick år 2008 till 20,1 miljoner ton. Det innebär att utsläppen inom handelssystemet ökat med 1,06 miljoner ton i jämförelse med 2007.

Sammantaget kan en ökning på drygt 1,2 miljoner ton härledas till nya utsläppskällor vid anläggningar som tillkommit genom att definitionen av förbränningsanläggningar har utvidgats. Detta betyder i sin tur att utsläppen från de anläggningar som var med under den första handelsperioden totalt sett har minskat under 2008. 

Utsläppen utvecklas olika

De minskade utsläppen från el och fjärrvärme förklaras av ökad användning av biobränslen samt av minskat värmebehov på grund av den relativt varma vintern 2008. Befintliga anläggningar inom energisektorn fick inte någon tilldelning av utsläppsrätter. Även inom massa och papper har utsläppen minskat på grund av att biobränsle ersatt fossila energikällor. Cementindustrins utsläppsökning beror på produktionsökningar medan raffinaderiernas utsläppsökning 2008 främst hänger samman med anläggningsstopp under 2007.  

Överskott i vissa branscher

Järn- och stålindustrin visar ökande utsläpp, en konsekvens av den breddade definitionen som innebär att större del av anläggningarna omfattas. Naturvårdsverkets kartläggning visar att branschen har ett överskott på utsläppsrätter motsvarande cirka 1 160 000 ton. Överskottet beror på att den konkurrensutsatta industrin tilldelades utsläppsrätter delvis baserat på prognoser för produktion och utsläpp som företagen i den vikande konjunkturen inte nått upp till. 

– Handelssystemet bygger på att företagen kan sälja utsläppsrätter genom att genomföra åtgärder och få utsläppsrätter över, på så sätt skapas incitament att minska utsläppen, säger Lars Westermark vid Naturvårdsverkets Klimapolicyenhet.

Bakgrund

EU:s utsläppshandel innebär en begränsning av utsläpp från anläggningar inom energi- och industrisektorer och omfattar drygt 40 procent av Europeiska Unionens totala koldioxidutsläpp. Enskilda anläggningars utsläpp kan öka till följd av t.ex. produktionsökningar vilket då måste motsvaras av en utsläppsminskning vid ett annat företag inom handelssystemet.  

EU:s utsläppshandel är en hörnsten i unionens klimatpolitik och ställer successivt skärpta krav på företagen. Den sammanlagda tilldelningen inom EU utgör ett tak för utsläppen som enskilda företag kan anpassa sina utsläpp och sin produktion till. Det gör det i sin tur möjligt att minska den handlande sektorns totala utsläpp så effektivt som möjligt. EU:s klimat- och energipaket beslutades i december 2008 och fastställer att utsläppen inom den handlande sektorn ska minska med 21 procent jämfört med 2005 till år 2020. 

Källa: Naturvårdsverket

Publicerad 16 maj 2009

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.