Annons
Anjan Rao Puttige, Företagsforskarskolan och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, disputerade den 19 oktober.

Värmesystemet minskar utsläpp och energikostnad

MAXIMERA.

Sänkt energikostnad med 644 000 kronor per år och minskade koldioxidutsläpp med 92 ton. Det är resultatet i en avhandling av Anjan Rao Puttige, doktorand på Företagsforskarskolan och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

TEXT: PETER OLOFSSON

– Att använda bergvärmepumpsystemet för att maximera fördelarna utan att ändra markens temperatur är en utmaning. I min avhandling undersökte jag detta genom att med uppmätta data utveckla tillförlitliga matematiska modeller av värmesystemet, säger Anjan Rao Puttige.

Studien visar att en integrering med drift av bergvärmepumpar som integrerats i fjärrvärmenätet kan gynna både fjärrvärmeföretaget och fastighetsägaren.

– Mina resultat kan bidra till att Umeå energi kan få ett bättre samarbete med fastighetsägare när värme och kyla ska tillhandahållas, säger Anjan Rao Puttige.

Norrlands universitetssjukhus användes som fallstudie. Värme- och kylsystemet på sjukhuset innefattar en stor bergvärmepump och fjärrvärme- och kylnät. Avhandlingen syftade till att bestämma hur bergvärmepumpen kan styras så att kostnaden för att tillhandahålla uppvärmning och kyla till byggnaderna minimeras.

En kombination av fysikaliska och datadrivna modeller användes för att simulera bergvärmepumpens drift. Modellen utvecklades och validerades med hjälp av fyra års mätdata från bergvärmepumpanläggningen. Modellen användes sedan för att bestämma den optimala driften av bergvärmepumpen. För optimal drift eftersträvades minimal kostnad för att tillhandahålla uppvärmning och kyla med bibehållen stabil marktemperatur.

Fakta

Hållbara lösningar
• Ungefär 25 procent av den energi som produceras i Sverige används för att värma och kyla byggnader. Därför utgör ett hållbart värmesystem en väsentlig del av ett hållbart energisystem. Många fastighetsägare väljer bergvärmepumpar och/eller fjärrvärme och anser att de är hållbara värmelösningar. KÄLLA: UMEÅ UNIVERSITET