Annons
På värld­stoalettda­gen kräver Wa­t­erAid större in­vesteringar och mer fokus på san­itet med målet att skapa en värld där alla män­niskor över­allt har till­gång till toalet­ter. Foto: Pixabay

Världstoalettdagen: "Sanitet viktigt för hälsa och utveckling"

VÄRLDSTOALETTDAGEN.

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen, en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling.

Trots att till­gång till san­itet är en män­sklig rät­tighet lever idag 1,7 mil­jarder män­niskor i världen utan till­gång till en or­dentlig toalett. Av dessa 1,7 mil­jarder uträt­tar 494 miljoner sina be­hov utomhus i diken, på fält eller vid järn­vägsspår.

Varje år pro­duc­erar män­sk­ligheten över 350 miljoner ton avföring, till­räck­ligt my­cket för att fylla 140 000 olymp­iska sim­bassänger med bajs. Om inte all denna avföring tas om hand på ett säk­ert sätt är risken stor att bak­terier och par­a­siter förore­nar män­niskors när­miljö och vat­tenkäl­lor. Varje dag dör 800 barn i di­ar­résjuk­do­mar or­sakade av bri­s­tande san­itet och smut­sigt vat­ten.

Men brist på toalet­ter påverkar inte bara män­niskors hälsa. När skolor sak­nar toalet­ter in­nebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Ar­bet­splatser som inte har toalet­ter försvårar fram­förallt kvin­nors möj­lighet att ar­beta och få en egen inkomst. På sjukhus som sak­nar toalet­ter ökar in­fek­tion­srisken för pa­tien­ter och per­sonal.

Trots det är toalet­ter ofta en för­bisedd fråga när det kom­mer till utveck­ling och hälsa, vilket in­nebär att det också är en fråga som säl­lan pri­or­it­eras av poli­tiker, myn­digheter och or­gan­i­sa­tioner. Där­för be­hövs värld­stoalettda­gen!

I nu­varande takt kom­mer alla män­niskor i världens fat­ti­gaste län­der ha till­gång till toalett först år 2109. På värld­stoalettda­gen kräver Wa­t­erAid där­för större in­vesteringar och mer fokus på san­itet med målet att skapa en värld där alla män­niskor över­allt har till­gång till toalet­ter.

Källa: 
Wateraid