Annons
Mats Östlund. Foto: Svensk Byggtjänst

Två viktiga föreskrifter revideras under hösten

Annons
FRÅGA BYGGTJÄNST.

Höstupptakten bjuder på två viktiga beaktanden. Två av våra tyngsta myndigheter, Boverket och Arbetsmiljöverket, uppdaterar sina regelverk Boverkets byggregler respektive Arbetsplatsens utformning; två omfattande föreskrifter som berör byggande och förvaltande. Frågor kommer, och Mats Östlund, Svensk Byggtjänst, svarar på några av dem.

FRÅGA: Vad innebär revideringarna i regelverken Boverkets byggregler och Arbetsplatsen utformning?

SVAR Boverkets byggregler:

Boverket beslutade den 30 juni om ändringar i BBR gällande energihushållningskraven. Det betyder att den nya författningen BFS 2020:4, BBR 29, trädde i kraft den 1 september 2020. Ett viktigt besked är om övergångstiden för den nya BBR. Där gäller följande att de äldre bestämmelserna får tillämpas på arbeten som:

• Kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 september 2021
• Kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 september 2021
• Varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 september 2021

Så sammanfattningsvis ett års övergångstid.

Vi har tidigare i spalten informerat om remissen på BBR-ändringen, och sammanfattningsvis kan sägas att inga förändringar i stort har tillkommit jämfört med remissen. Här följer några exempel:

• Kravet skärps på byggnadens primärenergital, Eppet
• Viktningsfaktorer, Vf, ersätter Primärenergifaktorerna
• Genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, skärps för småhus och lokaler

• Eleffektivitetskravet på specifik fläkteffekt, SFP, skärps för samtliga systemtyper.

Ändringarna innebär både skärpningar och lindringar av energikraven.

På Boverkets webbplats finns den beslutade föreskriften med tillhörande konsekvensutredning. Den sistnämnda är en väldigt bra vägledning till de beslutade föreskrifterna och allmänna råden.

SVAR Arbetsplatsens utformning:

Arbetsmiljöverket beslutade den 30 juni om den nya föreskriften Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1. Den träder ikraft 1 januari 2021 och ersätter då AFS 2009:2, som upphör att gälla 31 december 2020. Det gäller också följande föreskrifter:

• Arbete i stark värme, AFS 1997:2
• Arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
• Skyltar och signaler, AFS 2008:13

AFS 2020:1 gäller utformningen av arbetsplatser och tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning.

Nytt är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet.

Det är ett tag till ikraftträdandet, och jag kommer senare i höst att presentera några frågor som är av vikt och som bland annat berör luftkvalitet och ventilation och som förändras jämfört med nu gällande krav. Ett starkt tips från mig är att de som berörs av föreskrifterna med fördel redan nu kan ta del av innehållet och förbereda sig vad som ska gälla från 1 januari 2021.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns den beslutade föreskriften. Där finns också en bra korsreferenslista som jämför AFS 2020:1 med AFS 2009:2, paragrafvis.

Annons