En förutsättning för att fastigheterna skulle kunna anslutas till varandra var bland annat att de är att betrakta som institutioner.

Två skolor – på samma energinät

ENERGINÄT.

Futurum Fastigheter, Örebros kommunala fastighetsbolag, är bland de första fastighetsbolagen i Sverige som sammankopplat två fastigheter (skolor) med en likströmskabel. De två skolfastigheterna är Navets skola och Änglandaskolan i de södra delarna av Örebro och båda har solcellsanläggningar på taken.

Tanken är att egenproducerad energi (solel) flyttas mellan fastigheterna. I den ena fastigheten, Änglandaskolan, finns också ett batterilager på drygt 110 kWh för lagring av likströmsel. Mellan fastigheterna finns ytterligare en fastighet i form av en kommun ägd park.

Att föra el mellan två olika fastigheter är inte tillåtet enligt ellagen, men efter ansökan hos Energimarknadsinspektionen fick Futurum Fastigheter tillstånd att lägga en likströmskabel mellan skolorna.

Batterilagret i Änglandaskolan.

– Det gick inte jättelätt, men det gick vägen, konstaterar Mia Elvén, energichef hos Futurum Fastigheter, som fortsätter:

– Man får ju inte koppla ihop hus, inte ens på samma fastighet. Det som möjliggjorde att vi fick tillstånd är att båda skolorna har elproduktionsanläggningar, och produktionsanläggningar får man koppla ihop. Eftersom det är två skolor, som ägs av samma ägare, betraktas det som institution, enligt definitionen vård, undervisning, forskning, då får man det här undantaget.

Här grävs likströmskabeln ned mellan skolorna. 

En förutsättning för att projektet skulle bli av är också att skolorna ligger mycket nära varandra samt att båda skolorna har solcellsanläggningar, den som finns på Navet är betydligt mindre än den på Änglandaskolan. På varje elundercentral finns också konverterare för att konvertera likström till växelström. Att använda utrustning för att kunna utnyttja likströmmen direkt är inte aktuellt än, kanske i framtiden för elbilsladdning, enligt Mia Elvén.

Till Änglandaskolan finns en idrottshall som också har solcellsel (se Energi & Miljö nr 3–4 2019) och är ett plusenergihus. Mellan dessa två hus finns också ett likströmsnät för elöverföring mellan skolbyggnaden och idrottshallen.

Mia Elvén. Foto: Privat

Änglandaskolans solceller är beräknade att ge 112 000 kWh/år och Navets skola 4 000 kWh/år med möjlighet att bygga ut om behovet finns. Till det måste man i dag köpa 330 000 kWh el per år till Änglandaskolan och 380 000 kWh el per år till Navets skola.

– Trots att vi har batterier på Änglandaskolan – som gör att vi kan utnyttja mer av solen där – var det ändå ett stort överskott av el som vi fick sälja på nätet.

– Samtidigt hade vi en skola 200 meter bort, som också har solceller, men där vi fick köpa el. Vi sålde billig solel, och köpte dyr el, vilket är en väldigt dålig affär.

Text: Mark Kretz Foto: Futurum

Annons