Annons

Revisioner och ändringar på gång

Annons
FRÅGA BYGGTJÄNST.

Konsekvenserna av ett ändrat energieffektiviseringsdirektiv börjar skönjas och många undrar också över de föreslagna ändringarna i BBR gällande bland annat skärpta energihushållningskrav. Vad är det som händer, och när blir ändringarna officiella? Som vanligt har Mats Östlund svaren. 

FRÅGA: När börjar ändringarna i energieffektiviseringsdirektivet och BBR att gälla?

SVAR: Boverket har i slutet av januari gjort en så kallad EU-anmälan av regeländringarna. Anmälningsproceduren krävs för tekniska föreskrifter och är till för att bevaka den fria varurörligheten på den gemensamma marknaden inom unionen. Den kan sägas vara ett slags gemensamt remissförfarande där kommissionen och andra medlemsstater får möjlighet att komma med synpunkter på de svenska reglerna. Boverket kan fatta beslut om ändringarna först när anmälningsproceduren är avslutad, vilket planeras ta tre, fyra månader. Beslut om ändringarna samt officiell publicering av dessa beräknas således kunna ske i april–maj. Regeländringarna planeras fortfarande träda ikraft 1 juli i år.

Ändringar från remissen: Boverket har arbetat igenom remissvaren och gjort justeringar i den föreslagna föreskriften och konsekvensutredningen för bostadssprinklerregler och energihushållningsreglerna.

  • Kravet på primärenergital för småhus har delats upp i tre olika nivåer beroende på småhusets storlek. Det föreslagna kravet om 90 kWh/ kvm,år gäller fortsatt för småhus över 130 kvadratmeter medan mindre småhus får något lättare krav.
  • Därutöver ny definition på två viktningsfaktorer för energibärare. Biobränsle omfattar fasta, flytande och gasformiga sådana och olja och gas omfattar endast fossila bränslen.

Boverket har haft riktade dialogmöten för att stämma av ändringana med branschen. Läs mer om ändringarna i konsekvensutredningen. Det EU-anmälda förslaget kan den som är intresserad ta till sig. Efter anmälan blir det sällan någon ändring, så med stor sannolikhet är det som där presenteras det som kommer att träda i kraft 1 juli.

Energieffektiviseringsdirektivet revideras. Energieffektiviseringsdirektivet som trädde i kraft 2012 uppdaterades 2018. En nyhet var EU:s överordnade 2030-mål om 32,5 procent energieffektivisering som ska lägga grunden för fastställandet av vägledande nationella energieffektivitetsmål och effektivitetsbidrag för 2030.

Någon svensk helhetsbeskrivning av genomförandet av revidering en finns inte. Gällande individuell mätning och debitering (IMD) finns redan en beslutad och ikraftträdd förordning från 1 december 2019 som uttrycker begränsade krav på IMD för byggnader med sämre energiprestanda samt ombyggnader. Det lilla som uttalats är att myndighetsexperter ska bidra i Sveriges genomförande av EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv. Regeringen har givit Boverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) i uppdrag att bidra i detta arbete.
Myndigheterna ska stötta regeringskansliet med juridiska bedömningar om vilka ändringar som behövs av svensk lagstiftning, till exempel:

  • Lagen om energimätning i byggnader
  • Fjärrvärmelagen

De ska också ta fram beräkningar av det nationella energisparkravet för perioden 2021–2030, samt av energibesparingseffekterna av dagens styrmedel för energieffektivisering. Arbetet med Sveriges genomförande av EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv förväntas pågå till i vår.

Text: Mats Östlund
Mats Östlund är konsult på Svensk Byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.
Vill du ställa frågor till Mats? Mejla eller ring till Erik Kalmaru, kommunikationsansvarig på Svensk Byggtjänst: 076-579 28 68 eller erik.kalmaru@byggtjanst.se.

Annons