En teknisk kommitté på Svenska institutet för standarder (Sis) arbetar med energimärkning av tappvattenarmatur och deltar i arbetet med att ta fram en ny europeisk standard. Foto: Istockphoto

Ny Europastandard för armaturer

ENERGIMÄRKNING.

Europeiska kommissionen kommer inom kort att ställa ut en begäran om standardisering till den europeiska standardiseringsorganisationen Cen. Målet är att skapa nya europeiska standarder för sanitetsarmaturer gällande testning av energioch vattenanvändning.

En teknisk kommitté på Svenska institutet för standarder (Sis) arbetar med energimärkning av tappvattenarmatur och deltar i arbetet med att ta fram en ny europeisk standard.

När de europiska standarderna träder i kraft upphävs de svenska standarderna som kommittén förvaltar. I dag hänvisar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår till SS 820000:2020 Sanitetsarmatur – Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare – Engreppsblandare.

Peter Bennich, Energimyndigheten. Foto: Privat

– Processen med att ta fram nya europeiska standarder är öppen, de som önskar kan ansluta till arbetet och bidra med kompetens. I november 2023 ska den nya europeiska standarden för bestämning av energi- och vattenanvändning vara på plats, säger Peter Bennich på Energimyndigheten, som arbetar med Ekodesigndirektivet och förordningen om Energimärkning, och han deltar inom standardiseringen.

– Sanitetsarmaturer ingår i den lista över produkter som kan få krav på en gemensam energimärkning inom EU, eftersom de bedöms främja lägre användning av både energi och vatten. Det förutsätter dock att det finns en standard med tydliga definitioner och testmetoder för funktioner, såsom avsköljningseffektivitet. De svenska erfarenheterna blir mycket viktiga inspel i det arbetet, säger Peter Bennich.

Kjell-Åke Henriksson, ordförande i Sis tekniska kommitté. Foto: JM

Kjell-Åke Henriksson, JM AB, ordförande i Sis tekniska kommitté som arbetar med Energimärkning av sanitetsarmatur, säger:

– Vi har sedan många år tillbaka bra svenska standarder för sanitetsarmaturer, exempelvis SS 820000:2020. I våra fastigheter har vi märkt att energianvändningen från varmvattenanvändning gick ner med 20–30 procent när vi kravställde energi klass A enligt standarden.

– Varmvatten är en viktig och påverkbar del av byggnaders totala energianvändning och därmed en stor källa till koldioxidutsläpp, så detta är en viktig del av vårt miljöarbete.

En fördel med den metod som beskrivs i de svenska standarderna, jämfört med andra europeiska märkningar som finns idag, är enligt Sis att avsköljningseffektiviteten mäts. Detta främjar teknikutveckling av sanitetsarmaturer som har låg energianvändning och är konsumentvänliga.

Mätning av avsköljningseffektiviteten är något de svenska experterna kommer att arbeta för i det europeiska arbetet. Erfarenheter från europeiska standardiseringsprojekt är att de länder som har väl underbyggda förslag eller bra nationella standarder brukar gynnas genom att landets synpunkter får genomslag i den gemensamma standarden. Ett aktivt deltagande i den internationella standardiseringen lönar sig och ger inflytande, menar Sis.

Peter Olofsson

Fakta

Så kan du delta i standardiseringen

• Sis är Sveriges medlem inom Cen och Iso och är en intressentstyrd ideell förening

• Genom att gå med som expert i en av Sis cirka 300 tekniska kommittéer har du möjlighet att delta och vara med och påverka innehållet i de nationella och internationella standarder som finns inom din bransch

• Mer information finns på sis.se

• Arbetet i Sis TK 519 Energimärkning av tappvattenarmatur sker genom bidrag från Energimyndigheten

• De svenska standarderna som förväntas upphävas 2023 är: SS 820000:2020 Sanitetsarmatur – Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställsoch köksblandare – Engreppsblandare och SS 820001:2010 Sanitetsarmatur – Metod för att bestämma energieffektivitet hos termostatblandare med dusch

• Arbetet i den angränsande Sis TK 189 Innemiljö och energianvändning av byggnader sker även det genom bidrag från Energimyndigheten

Källa: Sis

Annons