Annons
– Om man väljer miljömärkta byggmaterial utsätts inte barnen för onödig exponering av hälsofarliga kemikalier, säger Josefin Persson. Foto: Maria Elison.

Miljömärkta förskolor ger barnen bättre luft

Annons
TEMA.

Miljömärkning minskar halterna av hälsofarliga kemikalier i luften på förskolor, som är byggda som lågenergihus. Det visar Josefin Persson, Örebro, i en doktorsavhandling.

Hög täthet och låg energianvändning är ledstjärnan för byggherrar och entreprenörer. Det var det också i efterdyningarna av 70-talets oljekris. Men där ledde nya material och tekniker alltför ofta till att fukt låstes in i konstruktionen.

– Vi ska ju inte göra nya misstag, när vi nu börjar bygga ännu tätare, säger Josefin Persson, som jobbar på Structor Miljöteknik i Örebro.

Hon har studerat läckage från byggmaterial i nybyggda förskolor, som byggts som lågenergihus. I sin doktorsavhandling beskriver hon fyra exempel. Det är två förskolor i Örebro, varav en inte är miljömärkt, en förskola i Motala, som är Svanenmärkt, och ett referensobjekt i Kumla, som varken är miljömärkt eller lågenergibyggnad.

Josefin Persson gjorde de första mätningarna i de nybyggda husen, innan verksamheten hade startat. Därefter följde hon upp med ytterligare tre mättillfällen under det första året. En sista mätning utfördes två, tre år efter den första. Hon mätte inomhustemperatur, relativ luftfuktighet, partikelstorleksfördelning och nivåer av koldioxid, kvävedioxid, formaldehyd och totala mängder flyktiga organiska föreningar samt bromerade flamskyddsmedel och organofosfater, som börjat ersätta ftalater som mjukgörare.

– De flyktiga organiska föreningarna var vid första mättillfället lägre i de två miljöcertifierade skolorna. Efter några år fanns inte den skillnaden, eftersom de ventileras bort, berättar Josefin Persson.

– Å andra sidan kan andra ämnen, som organofosfaterna, öka med tiden. De är tyngre och samlas i damm och på ytor. Nu noterade vi ingen ökning av dessa ämnen – dessa värden låg stilla. Men med en längre mätperiod hade vi kanske sett en ökning.

Om ventilationen var av ökade halterna av de hälsofarliga ämnena snabbt.

Vid mätningarna kontrollerades temperatur, koldioxid och fuktmättes var femte minut, under en vecka.

– Luftprovtagning för bromerade flamskyddsmedel och organfosfater utfördes under 24 timmar. Dammprovtagning och ytprovtagning utfördes vid två tillfällen under två veckor. Kvävedioxid, formaldehyd och flyktiga organiska föreningar mättes under två veckors tid, berättar Josefin Persson.

Resultatet av undersökningarna visade att de miljömärka byggnaderna hade lägre halter av de kemikalier som kontrollerades.

– Ingen av lågenergibyggnaderna hade höga värden. Åtminstone inte om man jämför med industrin. Där är halterna mycket högre än vad man hittar i en förskola. Samtidigt ska man ha klart för sig att barn är mycket mer känsliga för hälsofarliga kemikalier än vad vi vuxna är. Man slipper onödig exponering om man väljer byggmaterial med tanke på vad de innehåller, säger Josefin Persson.

– Vi vet inte vilken prestanda det är på inomhusmiljön i lågenergibyggnader. Täta hus kan öka risken för hälsoproblem. Det här var något som Healthy Building Forum, en lokal organisation i Örebro, tog fasta på. De kontaktade Örebro universitet och frågade om de ville vara med och jag fick uppdraget som doktorand. Senare kom också Arbets- och miljömedicin in som delfinansiärer.

Maria Åslund

Annons