Fosforläckaget från odlingsmarken är en av utmaningarna för lantbruket i Sverige.

Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön

FOSFORLÄCKAGE.

En av de största miljöutmaningarna för svenskt lantbruk är att minska fosforläckaget från odlingsmarken. Svenska bönder arbetar intensivt för att förbättra läget. Beräkningar från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) visar nu att läckaget från odling minskat mer än tidigare bedömningar.

Text: Peter Olofsson Foto: Istockphoto

Enligt de senaste beräkningarna för hela Sverige har lantbrukets fosforläckage minskat med 11 procent från 1995 till 2011, vilket motsvarar cirka 110 ton per år.

Markus Hoffman från LRF menar att det finns ett tydligt positivt miljömörkertal av åtgärder som inte går att bortse från. Foto: LRF

– Eftersom miljöarbetet har fortsatt är den verkliga minskningen fram till idag sannolikt mer än dubbelt så stor, tror Markus Hoffman, vattenexpert på LRF.

Nyanlagda våtmarker och dammar fångar upp fosfor, strukturkalkning minskar jorderosion och minskad gödsling av åkrar på höstarna är några av de positiva effekterna.

– Det finns ett tydligt positivt miljömörkertal av åtgärder som inte går att bortse från. För att fånga det behövs både bättre insamling av uppgifter om genomförda åtgärder men också forskning för att kvantifiera deras effekt, menar Markus Hoffman.

Fakta

Lantbrukets miljöåtgärder

Exempel på miljöåtgärder och andra åtgärder som har minskat fosforläckaget till sjöar och vattendrag. Fler åtgärder görs bland annat med miljörådgivning.

                               Effekt ton fosfor
Minskad åkerareal               90
Våtmarker och dammar       35–115
Konventionella skyddszoner  5–10
Minskad höstspridning
av stallgödsel                       10–20
Strukturkalkning                   20
Täckdikning                          25
Minskad fosforgödsling        (ej kvantifierat)

Annons