Ombyggnaden av Käppalaverket är en storsatsning på miljön och ska resultera i lägre utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material till Östersjön. Infälld: Andreas Thunberg, vd. Foto: Rikkard Häggbom

Käppalaverket renoveras – och får bättre rening

AVLOPPSVATTEN.

Ombyggnaden av Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm – Sveriges tredje största avloppsreningsverk – är en storsatsning på miljön och ska resultera i lägre utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material till Östersjön.

Under de kommande åren kommer verket att byggas om och få en ny reningsprocess så att ännu mer näringsämnen kan renas bort. Samtidigt ökas kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler personer än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i de elva medlemskommuner som renar vatten via Käppalaverket.

– Ombyggnaden är nödvändig. Inte enbart för att nå upp till nya strängare utsläpps krav och förbättra miljön i Östersjön, utan också för att våra medlemskommuner ska kunna växa. I samband med ombyggnaden förbereder vi dessutom så att vi ska kunna rena bort läkemedelsrester, säger Andreas Thunberg, vd på Käppalaförbundet.

När ombyggnaden är helt klar kommer Käppalaverket att rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer. Ombyggnationen är planerad att starta under 2022 och pågå fram till 2029. Arbetet kommer till största delen att ske nere i det berg där Käppalaverket är placerat, men kommer även att märkas ovan jord i form av nya anläggningsdelar, entreprenörsetableringar och ökade transporter.

Käppalaverket är en stor anläggning som ska byggas om under full drift.

– Det ställer höga krav både på vår egen organisation och på de entreprenörer och konsulter som vi kommer att anlita under processen, säger Andreas Thunberg.

Peter Olofsson

Fakta

Käppalaförbundet

• Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp.

Källa: Käppalaförbundet

Annons