Annons
Foto: Jakob Åsell

”Kan vara svårt att se vinningen med LCA”

Annons
AKTUELL FORSKNING.

Frida Lindberg, Luleå, visar i en uppsats att fastighetsbolag ofta anser att det är för krångligt att göra livscykelanalyser vid nybyggnation.

Livscykelanalyser (LCA) ska kunna ge besked om material- och energianvändningen under byggnadens hela livstid – produktion, byggnad, brukarfasen och sluthantering. Sannolikt kommer det att bli ett viktigt verktyg för att uppnå ett hållbart byggande. Det anser också företrädare för de sju privata och offentliga bostadsbolag som Frida Lundberg har intervjuat. Ändå var det bara ett av de intervjuade bolagen som använde LCA i sin bostadsproduktion.

När fastighetsbolag bygger åt sig själva, ska de ju också förvalta byggnaden under lång tid. Hur kommer det sig att de aktuella bolagen inte använder LCA i högre utsträckning?
– En orsak är att verktyget är för generellt och inte helt lätt att använda. Det finns en standard för byggprojekt, men den behöver förenklas, så att den blir lättare att förstå och hantera. En annan orsak är att det kan vara svårt att se vinningen med LCA. Många är rädda att det kan bli dyrare att bygga smart och grönt. För att kunna se den ekonomiska vinningen med LCA kanske det behövs en koppling till LCC (livscykelkostnadsanalys).

Hur arbetar då dessa bolag för att få ett långsiktigt, hållbart bostadsbestånd?
– Många av dem har kommit långt med energiberäkningar, medan de ligger efter, när det gäller material och utsläpp. Det är väldigt många som inte väger in miljöbelastningen i hela skedet. Likaså tänker man kanske inte så mycket på koldioxidutsläpp och transporter. Över huvud taget väljer man att analysera insatser som lättare kan kopplas till ekonomin. En del av bolagen jobbar också med certifieringar, som Miljöbyggnad silver, och arbetar med de krav som ställs där.

Vilka nyttor kan en livscykelanalys bidra med?
– Mycket om att hitta var i produktionen miljöpåverkan sker och var i processen du kan spara på miljön. En LCA är väldigt massiv och du måste välja vad det är du vill titta på – om det är flöden av energi eller material. En LCA avslöjar flöden som annars skulle bli dolda i din process.

Vilka åtgärder behövs för att få byggherrar att ta in LCA i byggprocessen?
– Det behövs utbildning för att öka kunskap och förståelse. Att göra verktyget tydligare och framför allt mer användarvänligt är något som alla byggherrar tog upp som ett incitament för att börja använda LCA. Och som tidigare nämnts: Det kan också behövas en koppling till LCC.

Hur valde du ut bolagen till studien?
– Eftersom det skulle göras en intervjustudie valde jag bolag i Västerbotten och Norrbotten, för att mina handledare hade goda kontakter inom det geografiska området.

Text: Maria Åslund

Annons