Annons

Rör-i-rör kan minska VVC-förlusterna

Annons
ENERGIEFFEKTIVITET

VVC-förlusternas betydelse ökar i takt med att energianvändningen för uppvärmning minskar. Nu ökar intresset för en rör-i-rör-lösning, där varmvattenreturen sker inuti stigarröret.

Sedan några år tillbaka fokuseras på VVC-förluster i bostäder och kontor, bland annat har två rapporter om energiförluster från varmvattencirkulation i bostadshus respektive kontor publicerats. Även nybyggda hus kan uppvisa höga förluster, enligt rapporterna.

Vad kan då göras för att minska dessa förluster – ska man ha någon typ av varmvattenberedning vid respektive tappställe eller ska varmvattnet tas bort vid tappställena? En alternativ lösning är att låta ett rör löpa inne i ett rör med grövre dimension. Det inre röret blir då returledning och något separat VVC-rör eller returledning behövs inte.

Ett av de företag som utvecklat och säljer system för VVC-rör inne i varmvattenröret är tyska Viega.

Enligt Håkan Lanneborn, försäljningsansvarig hos Viega i Stockholm, har det tagit tid innan försäljningen av systemet kommit igång. Men förra året kom det in flera större projekt, bland annat från Vårby Gård i södra Stockholm, och Håkan Lanneborn har märkt ett ökat intresse för energibesparing även på rörsystem. Han förklarar hur systemet byggs upp:

- Ytterröret – alltså stigarröret – ska ha en dimension på minst 28 millimeter vid användande av metallsystem och 35 vid användande av alupexrör, medan innerröret (returen) alltid är 12 millimeter.

I vanliga fall böjs varmvattenröret och går ner igen. I detta fall går returvattnet i innerröret.

- Rent praktiskt går det till så att innerröret i plast skjuts in i det större röret uppifrån. Längst upp på slangen sugs returvattnet ner via ett hål i toppanslutningen. Temperaturen på returvattnet kontrolleras när det kommer ner i källaren, så att man alltid upprätthåller rätt temperatur längst ut i stammen. Om temperaturen sjunker under en given nivå ökas flödet, säger Håkan Lanneborn.

Systemet har lanserats med både argument om legionellasäkerhet och energibesparing. Enligt Viega kan man se en minskning av värmeförlusterna med 20 till 30 procent jämfört med ett traditionellt system. Besparingen ligger i driftkostnaden då förlusten i returen elimineras. Ju högre hus, desto större besparing.

- Vi förstod inte riktigt hur stor energibesparingen kunde vara, förrän en kund uppmärksammade oss på det, säger Håkan Lanneborn.

På befintliga stammar tillämpas systemet bäst där det är relativt raka rördragningar.

Enligt Håkan Lanneborn är installationskostnaden av systemet ungefär 10 till 15 procent lägre jämförbart med ett traditionellt VVC-system med en stigare och retur.

- I det här fallet slipper man kostnad för håltagning och isolering för returledningen, samtidigt som dimensionen för stigarledningen ökar.

Roland Jonsson, energichef hos HSB:s Riksförbund, anser att systemet med VVC-lösningen med rör i rör är underskattad. Anledningen till att det inte är mer spritt är enligt honom att branschen är osäkra på tekniken och vill använda de lösningar som man har erfarenhet av.

Enligt Roland Jonsson är det fullt möjligt att använda tekniken även i horisontella ledningar.

- Jag har vid flera tillfällen redovisat att om man ersätter en halvdan 25 meter lång VVC-ledning i källaren på en befintlig kåk med ett rör-i-rör-system, spar det lika mycket energi som man bytte 15 fönster, säger han.

En HSB-förening i södra Stockholm har låtit installera systemet. Föreningen äger en fabrikslokal, som byggts om till bostäder. Det har också tillämpats i en annan bostadsrättsförening. Där sköts returledningen in i det befintliga röret, vilket gjorde att man fick ett rör-i-rörsystem. Det finns inga mätdata från installationerna, utan endast beräkningar. I skrivande stund pågår också förberedelser för installation av systemet i ett flerbostadshus med hyresrätter i Stockholm. Roland Jonsson känner till någon ytterligare installation:

- Vi hade diskussion med bostadsföretaget Mimer i Västerås för några år sedan. De hade en kraftig markförlagd kulvert inklusive VVC-ledning mellan två hus med en likaledes för kraftig VVC-pump vilket orsakade läckage i kulverten på grund av alltför hög hastighet i röret. Då använde man lösningen med ett rör i röret, vilket gjorde att man slapp gräva upp hela kulverten. Att gräva upp en asfalterad yta för att komma åt kulverten är så oerhört mycket dyrare jämfört med att sticka in en trädgårdsslang i röret att det inte är lönt att räkna på lönsamhet.

Enligt Roland Jonsson är systemet driftsäkert och så inte känsligt för höga hastigheter som konventionella VVC-tekniken.

- Skulle innerröret gå läck gör det inget, eftersom det är dricksvatten i båda ledningarna och röret är lätt att byta, säger han.

Mark Kretz

Annons