Tyck till om kostnadsdrivande byggregler!

DEBATT

Regeringen har tillsatt en utredning för att modernisera byggregler och bygglagstiftning, Kommittén för modernare byggregler. Den leds av Anna Sander och Kurt Eliasson, och ska redovisas i etapper höstarna 2017, 2018 och 2019. Utredarna har under våren 2017 haft rundabordssamtal med olika branschföreträdare inom bygg- och fastighetssektorn.

SBUF har nyligen redovisat utredningen ”Fler, billigare och bättre bostäder – Är det möjligt genom att förenkla byggreglerna? Utredningen är initierad av Sveriges Byggindustrier och har drivits av en fristående projektgrupp med en bred referensgrupp från såväl privata som offentliga aktörer. Denna utredning har i huvudsak fokus på hur kraven på bostadsutformning och tillgänglighet skulle kunna förändras och har inte alls berört installationer, brandskydd och energi.

Installatörsföretagen har nyligen dragit igång en motsvarande utredning, med stöd från SBUF, och med den preliminära titeln ”Byggreglernas kostnadspåverkan på installationer”. Arbetsgruppen för utredningen består av Ove Lagerqvist, ProDevelopment AB, Hans Severinson, Hans Severinson AB och Mårten Lindström, More10 AB. Den ska redovisas redan i november 2017.

Arbetsgruppen är väldigt intresserad av att få tips och synpunkter från denna tidnings läsare. Vilka texter i Boverkets Byggregler bör ändras eller utgå för att de är onödigt kostnadsdrivande? Vilka allmänna råd i BBR tolkas otillbörligt som krav? Är delar av samhällets krav på kontroll och verifiering en onödig fördyring? Också förslag på där reglerna bör skärpas är intressanta.

Tveka inte att kontakta oss via hans.soderstrom@installatorsforetagen.se innan 30 september. Alla förslag och synpunkter är välkomna. På det här sättet kan förslaget till ändrade byggregler inför riksdagens beslut baseras på landets samlade klokskap inom installationsområdet.

Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalkommitté i Stockholm håller ett lunchmöte med debatt och diskussion i ämnet måndagen 4 september kl 11.30 – 13.00 hos Riksbyggen, Kungsbron 21. Närmare uppgifter och bokning sker via www.energi-miljo.se.

Hans Severinson