Annons
Mile Elez. Foto: Tekniska verken

DEBATT: Vi ser geolagret som en del av den totala lösningen

Annons
DEBATT.

I Tekniska verkens strävan att bygga världens mest resurseffektiva region ser vi det som ett logiskt steg att göra det möjligt att överföra energi, som återvinns under de delar av året då efterfrågan är lägre, till de perioder på året då behovet är större. Med hjälp av ett geolager skulle det vara möjligt. Det menar Mile Elez på Tekniska verken i Linköping i en replik på ”Världens största geoenergilager – eller totalt hjärnsläpp?”.

Att samhället bör minska mängden avfall, samtidigt som det avfall som trots allt uppstår ska material återvinnas i så stor utsträckning som möjligt, ser vi som en självklarhet för att vi långsiktigt ska nå ett cirkulärt samhälle. Här har samhället fortfarande en bit kvar att gå, och vi är helt överens med debattören om att de som skapar avfallet i större utsträckning måste ta sin del av ansvaret. I linje med det här är det för oss också viktigt att så mycket som möjligt av det organiska avfallet som uppstår tas om hand genom rötning och produktion av biogas. I Linköping har vi gjort det i stor skala i mer än 20 år och vi är i dag en av Sveriges största producenter och distributörer av biogas till fordon, samt även biogödsel.

Med dagens rådande situation är det trots allt så att vi fortfarande har en hel del avfall som varken kan återbrukas, materialåtervinnas eller rötas. Det bästa är då att vi på ett resurseffektivt sätt återvinner energin ur det avfallet. Alternativet att lagra eller deponera avfallet är ett miljömässigt betydligt sämre alternativ då det bland annat innebär läckage av metangas, en växthusgas som är ungefär 30 gånger skadligare än den koldioxid som kraftvärmen släpper ut. I det här sammanhanget är det också viktigt att påpeka att stora delar av det avfall som energiåtervinns har ett icke fossilt ursprung (cirka 60 procent). Den fossila andelen utgörs av återvinningsfraktioner och är därmed inte jämförbart med ett kraftverk som nyttjar jungfruliga fossila bränslen.

I syfte att nå en allt högre energieffektivitet hos slutanvändarna av värme har Tekniska verken valt att ha en flexibel effektavgift, som kunden har möjlighet att påverka under den kalla delen av året, samtidigt som vi har ett mycket lågt energipris under sommaren. På så vis får vi en viss utjämning mellan säsongerna och har då möjlighet ta hand om avfall även sommartid på ett miljömässigt bra sätt. Att ett varierande effektbehov till viss del kan lösas ute hos kunderna, ser vi bara som positivt och ett viktigt bidrag till att nå en bättre balans. Men vi tror inte att det ena utesluter det andra och ser geolagret som en del av den totala lösningen.

Mile Elez
Teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping

Annons