Annons
Christopher Ågren. Foto: Privat

Debatt: Lönsamt hållbarhetsarbete i byggnader – fungerar det?

DEBATT.

Med miljöcertifiering av en befintlig byggnad samt Gröna lån tas ett steg i rätt riktning för att det befintliga fastighetsbeståndet ska komma ikapp målen för god bebyggd miljö och Sveriges miljömål. Med ett nytt verktyg ska dessutom regelbundenhet i rutiner för styr, övervakning, drift och skötsel säkerställas. Det menar debattören Christopher Ågren.

Sveriges befintliga fastighetsbestånd står för en tredjedel av landets totala energianvändning. Enligt statistik över nyttoeffekter av miljöcertifierade byggnader internationellt – från organisationen för hållbart byggande, Sweden Green Building Council (SGBC) – har genomsnittet för bland annat fastighetsvärden ökat med 7,5 procent och operativa kostnader har sjunkit med 8–9 procent. Vakansgraden för hyresgäster har även kunnat minska med 3 procent för kommersiella fastigheter, vilket visar på ett tydligt ekonomiskt incitament att fortsätta arbeta med dessa frågor framöver. SGBC:s tidigare miljöcertifieringssystem ”Miljöbyggnad Befintlig byggnad” fick aldrig samma genomslag som miljöcertifieringssystemen för nyproduktion. Nu öppnas två parallella möjligheter som samtidigt gör det mer attraktivt för fastighetsägare att miljöcertifiera det befintliga beståndet: Miljöbyggnad Byggnad Drift Förvaltning (MB BDF) och Gröna lån, en perfekt matchning ur ekonomisk synvinkel. Med andra ord kan merinvesteringen i att certifiera den befintliga byggnaden återbetalas av mindre kapitalkostnader. Detta gäller även för mindre investeringar, mindre projekt, mindre fastighetsägare och på mindre orter.

Det är viktigt att ligga i framkant och proaktivt utveckla och integrera hållbarhetsarbetet i sin egen affärsidé. En mer hållbar byggnad kan genom att ha ett mer systematiskt kvalitetsarbete fungera som en riskgardering för framtiden eller för konjunktursvängningar. Som hjälp på vägen att ta dessa beslut finns sedan mars 2018 Gröna lån vilket ger en sänkning av räntan på tio punkter för fastigheter som är miljöcertifierade. Detta kan komma att förbättras i takt med finansbranschens ökade intresse för Gröna investeringar. Genom miljöcertifieringssystemet MB BDF tas ett steg i rätt riktning för att även det befintliga beståndet ska komma ikapp målen för god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan. Med MB BDF som planeringsverktyg ska regelbundenhet i rutiner för styr, övervakning, drift och skötsel säkerställas. Systemet omfattar även frågor som rör fastighetsägarens erbjudande som ger brukaren förutsättningar att ändra sitt beteende till en mer hållbar livsstil. Vidare fungerar MB BDF som Miljöbyggnad Nyproduktion med olika bedömningsnivåer, där Bronsnivån egentligen är ett sätt att genom att verifiera och dokumentera att fastigheten uppfyller lagkrav från Miljöbalken, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. Statistik från Miljöförvaltningen i Stockholm visade 2015 att detta inte alltid är fallet för stora delar av Sveriges fastighetsbestånd. Närmare bestämt 95 procent klarade inte översynen av Miljöbalkens egenkontroller totalt sett. Med detta system får fastighetsägaren hjälp av en oberoende inventerare att kartlägga hur myndighetskrav är uppfyllda.

Just nu pågår flera pilotprojekt runtom i landet där fastighetsägare som Einar Mattsson tillsammans med SGBC och Dry-IT är med och fintrimmar MB BDF för att det ska bli praktiskt tillämpbart. Tanken är att detta arbete ska mynna ut i ett planeringsverktyg för  fastighetsägare, vilket troligtvis kommer att utgöra en stark bas i många förvaltningsorganisationer framöver. Studier visar att faktorer som påverkar människors välmående utöver sociala förhållanden, livsstil och sjukvård härrör hela 60 procent från den fysiska miljön. Om man sedan kopplar ihop detta med de ekonomiska värden som medarbetarna på ett företag faktiskt genererar, som har visat sig vara upp till 90 procent för tjänsteföretag, är det tydligt hur viktigt det är att fokusera på de anställda samt den fysiska miljön.

Liknande resonemang kan föras för bostadshus, där människans välbefinnande är det viktigaste i alla lägen. God innemiljö utan risk för innemiljöproblem och fuktskador, tillräckligt med dagsljus samt aspekter som städbarhet, avfallshantering och vattenanvändning påverkar välbefinnandet i större grad än vad man tidigare anat och tas därför upp i systemet. Att som fastighetsägare inventera större delar av sitt fastighetsbestånd samtidigt ger stora ekonomiska besparingar eftersom det ger möjligheter att identifiera och utföra liknade åtgärder i flera fastigheter samtidigt. Att dessutom använda ett system som MB BDF ger fastighetsägaren en verifiering av status samt förbättrar kvalitetsledningsarbetet genom de effektiviserade förvaltningsrutinerna och driften. På köpet sänks lånekostnaderna och fastighetens värden ökar. Visst går det att uppnå hållbara byggnader och samtidigt tjäna pengar!

Christopher Ågren, affärsområdeschef Dry-IT

Annons