Använd energideklarationen som ett verktyg i hållbarhetsarbetet

Fokus i energideklarationerna måste gå mot åtgärder snarare än statusbesiktning. Då kan deklarationen bli ett användbart verktyg för fastighetsägaren. Det skriver Fredrik Karlsson och Glenn Adolfsson, Sweco.

Om ett par år är det dags att energideklarera flerfamiljshus och andra byggnader för andra gången, en del byggnader är det dags för redan till jul. Då har det gått tio år sedan systemet för energideklarationer av fastigheter infördes. Tanken med systemet är att fastighetsägare av en certifierad energiexpert ska få förslag på åtgärder för att minska energibehovet. Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva var och en för sig.

Totalt har knappt 600 000 byggnader energideklarerats. Samtidigt så närmar sig 70 miljoner kvadratmeter åldern då det är dags att genomföra relativt stora åtgärder för att effektivisera. Under den kommande tioårsperioden är det verkligen dags att uppgradera miljonprogrammet.

De senaste åren har fokus från flera aktörer inom byggbranschen legat på nyproduktion. Boverket har stadigt sänkt nivåerna avseende högsta energibehov och eftersom nyproduktionen har ökat så har även fokus hamnat mer och mer där. Men för att klara fler olika hållbarhetsmål satta av Sveriges riksdag och direktiv från EU-kommissionen måste åtgärder även genomföras i redan befintlig bebyggelse.

Genom åtgärder i befintliga fastigheter frigörs resurser i den infrastruktur som försörjer husen med värme och el. I samband med förtätning kan därmed befintlig infrastruktur användas mer effektivt. Att minimera behovet av att lägga om infrastruktur innebär även det en hållbarhetsvinst.

Det finns god ekonomi i att renovera energismart. Vid byte av ett fönster är skillnad i livscykelkostnad för ett standardfönster eller mer energieffektivt fönster liten eller till och med till det energieffektiva fönstrets fördel. Genom en känslighetsanalys så kan energieffektivisering ses som en riskminimering mot framtida ökning av energipriser.

Energideklarationer skulle kunna vara ett verktyg för att sätta fokus på energiåtgärder i befintlig bebyggelse tillsammans med andra åtgärder som förändrad syn på avkastningskrav och marknadsvärde från banker på energieffektiviseringsåtgärder.

Energideklarationssystemet kan effektiviseras genom att möjliggöra att även mer långsiktiga åtgärder kan föreslås. De riktigt stora åtgärderna och möjligheten att presentera åtgärdspaket där åtgärder med längre återbetalningstid betalas av de med kortare återbetalningstid ger ett bättre underlag för fastighetsägaren. Som fastighetsägare ska man dessutom kräva av sin energiexpert att denne kan ge råd kring hur byggnadens tekniska system kan optimeras och justeras efter renovering och verksamhetsförändringar. Fokus i deklarationen måste gå mot åtgärder snarare än statusbesiktning.

Myndigheter, fastighetsägare och energibranschen bör nyttja denna möjlighet till optimering och förbättring. För det går alltid att göra byggnader mer hållbara.

Fredrik Karlsson och Glenn Adolfsson, Energikonsulter Sweco

Annons