Annons

Data om innemiljö saknas ofta i energieffektiva hus

Annons
Innemiljö

– Det finns gott om studier om energiaspekter och ekonomi i att bygga energieffektivt men bara sporadiskt med data om innemiljön i den här typen av byggnader.

Det säger Sarka Langer, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I samarbete med AB Stockholmshem och Kemikaliecentrum vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt innemiljön i energieffektiva bostäder i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Forskarna har utvecklat ett verktyg för att göra helhetsbedömningar av innemiljön och för att göra jämförelser bostäder emellan.

Innemiljön i tio lägenheter i en lågenergibyggnad i Norra Djurgårdsstaden har undersökts. Luftföroreningarna kvävedioxid, ozon, totalhalten av flyktiga organiska ämnen, formaldehyd och partiklar PM10 och PM2,5 mättes i inomhusluften, liksom temperatur och relativ luftfuktighet. I studien tillfrågades också de boende om innemiljön.

Halterna av luftföroreningar låg under rekommenderade riktvärden för god luftkvalitet inomhus. För att underlätta
förståelsen av de uppmätta parametrarna har halterna av olika luftföroreningar, temperatur och relativ luftfuktighet räknats om till ett så kallat Indoor environmental index. Indexet förenklar tolkningen och möjliggör även rankning av innemiljön mellan olika bostäder och byggnader.

Läs mer i Energi & Miljö nr 2 2018

Annons