Annons
Mats Östlund är konsult på Svensk Byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs. Vill du ställa frågor till Mats? Mejla till mats.ostlund@byggtjanst.se eller ring 070-6611 48 35.

Bygga solvärme – men var finns informationen?

SOLVÄRME.

Det finns en stor potential för solvärme. Tyvärr har tekniken de senaste åren stått tillbaka för solel, mycket på grund av de frikostiga statsbidrag tekniken åtnjutit. För ett antal år sedan fanns även statsbidrag till solfångare, men när detta togs bort försvann nästan branschen och allt fokus lades istället på solel. Mats Östlund, Svensk Byggtjänst, berättar.

FRÅGA: Var kan man tillgodogöra sig information och kunskap om att projektera och bygga solvärmesystem som en del i en byggnads energitekniska lösning?

SVAR: Jag vill som svar på frågan tipsa om främst följande handbok. För några år sedan tog Bebo fram en förstudie, ”Vägledning för effektiva termiska solvärmeanläggningar”, där behovet av en kunskapssammanställning undersöktes samt vilka mottagarna skulle vara. Förstudien undersökte också hur kunskapen kan tillgängliggöras, förvaltas och spridas. Den omfattade solvärmeanläggningar som kräver specifik dimensionering och projektering och utesluter så kallade villasystem.

Resultatet av förstudien blev en solvärmeprojekteringshandbok för branschen i syfte att åter få fart på installation av dessa system. Handboken riktar sig till konsulter och utgår ifrån vilken information konsulten behöver för att kunna hävda solvärmetekniken och känna sig trygg i sitt uppdrag – kanske en förstudie, en projektering eller ett förfrågningsunderlag. Kort sagt, handboken innehåller handfast information om hur en solvärmeanläggning bör projekteras och byggas.

”Solvärmeteknik – en handbok”, författad av Gunnar Lennermo, går igenom de vanligaste kombinationerna av solvärme med en annan värmekälla och hur de används, dimensioneras, projekteras och regleras. Den är omfattande och innehåller det mesta, alltifrån vad en förstudie bör innehålla till drift- och skötselinstruktion för en färdigbyggd anläggning. Den är väldigt tydligt skriven och går ofta ner på ”skruv och mutternivå”.

Handbokens innehåll och omfattning är bland annat olika typer av solfångare, solvärme i kombination med andra värmeproducenter, teknisk uppbyggnad av solvärmekretsen, teknik för värmeleverans och styrning och reglering. Olika typer av soilfångare beskrivs ingående såsom plana glasade vakuumrör, PVT-solfångare och solcellshybrider med flera.

Det är också bra att känna till vilka olika systemkombinationer som är lämpliga och här beskrivs solvärme i kombination med andra värmeproducenter såsom fjärrvärme, värmepump, förbränningspanna, elpanna och elvarmvattenberedare. Avsnittet om teknisk uppbyggnad av solvärmekretsen är ett av de större och tar upp värmebärare, tryckklassning och trycknivåer, temperaturnivåer och temperaturkrav, flöde och tryckfall i solvärmekretsen, säkerhetsventiler med mera. Ett annat stort avsnitt beskriver värmeväxlare och iladdningskretsen, värmelager, varmvattenberedning och vvc med mera.

Förstudien ska ge ett så omfattande beslutsunderlag att den som ska bygga och fifinansiera installationen kan fatta ett riktigt beslut. Det innebär att det ska gå att bygga efter de principer som är fastlagda i förstudien. Det är viktigt att göra en noggrann förstudie och därmed undvika överraskningar senare, och projektet bör inledas med en teknisk genomgång så att alla parter är införstådda med vad som gäller.

Entreprenaddelen i boken tar upp delar om hur förfrågningsunderlaget kan se ut, vilka ska tillfrågas, underlag till en klar entreprenör, entreprenaddokumentation, besiktning och överlämning, uppföljning och kontroll av solvärmeanläggningen.

MATS ÖSTLUND

Annons