Annons

Energikommissionen vill ha energieffektiviseringprogram

ENERGIEFFEKTIVISERING

År 2040 ska den svenska elproduktionen vara koldioxidfri och ett energieffektiviseringsprogram föreslås för den elintensiva industrin. Det framkommer av den parlamentariska Energikommissionens slutbetänkande.

ENERGIFÖRSLAG Energikommissionen som regeringen tillsatte 2015, i form av en parlamentarisk kommitté, för översyn av energipolitiken har kommit med sitt slutförslag. Kommissionen har fokuserat på elproduktion, elanvändning och eldistribution.

Kommissionen har tagit del av och sammanställt resultaten av en rad scenarier för den framtida efterfrågan på energi, främst elenergi. Scenarierna illustrerar tydligt de stora osäkerheter som finns när det gäller att bedöma den framtida användningen av el. I de scenarier som redovisas varierar elanvändningen i Sverige år 2030 mellan 116 och 162 TWh, och år 2050 mellan 107 och 195 TWh.

Det är enligt Energikommissionen motiverat att energipolitiken inte enbart fokuserar på en effektiv användning av energi utan även fokuserar på utnyttjandet av effekt. En ökad andel variabel elproduktion och en minskad andel planerbar produktion påverkar elsystemets robusthet, enligt kommissionen. Det kommer i sin tur att att ställa nya och förändrade krav på en utbyggnad av överföringskapaciteten inom landet och till omkringliggande länder för att säkerställa drift- och leveranssäkerheten i elsystemet.

För att det ska bli möjligt att möta den nya situationen föreslår Energikommissionen följande mål.

• Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion.

• Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).

Kommissionen lämnar i betänkandet en rad förslag och bedömningar, bland annat att elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030 och att Energimyndigheten får i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Vidare föreslås att ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den elintensiva svenska industrin införs.

M K

Annons