Annons
Illustration: Ecoclime

Avloppsvärme med olika resultat

Annons
TEMA VÄRME.

Med värmepump – och utan. Stockholm Exergi och Skanska har båda testat Ecoclimes utrustning för återvinning av avloppsvärme. Medan Skanska är väldigt nöjd med sin installation i Umeå har Stockholm Exergi övergett planerna på att använda den här tekniken.

Energi & Miljö berättade för två år sedan om att Stockholm Exergi (dåvarande Fortum) sökte efter pilotanläggningar för att installera utrustningen från Ecoclime.
– Vi ville testa deras systemlösning för spillvatten och se om det kunde gifta sig med våra system, berättar Mathias Montin, affärsutvecklare på Stockholm Exergi. – Vi hade svårt att hitta intresserade fastighetsägare bland våra kunder. Bland annat är installationerna utrymmeskrävande och kanske mera lämpliga att installera i samband med nybyggnation, men det blev till sist ett flerbostadshus och ett hotell som fick utrustningen. Stockholm Exergi valde att värmeväxla mot inkommande tappvarmvatten och tyckte efter försöksperioden att systemet inte var tillräckligt bra i den applikationen. – Energiåtervinningen var för liten för att vi ska fortsätta med fastighetsanknuten återvinning. Vi har redan en storskalig återvinning i spillvattnet vid reningsverken. Det är mera hållbart och ekonomiskt, säger Mathias Montin.
– För övrigt finns redan sedan 70-talet värmeåtervinning i enkla rör-i-rörlösningar. Här sker det med en buffertlösning som blir dyr.

Ecoclimes vd Lennart Olofsson säger att han rekommenderar aktiva lösningar i samband med värmeåtervinningen. – Stockholm Exergi vill bara testa passiva lösningar, men även de känner till att man aldrig kan återvinna mer än Delta T om man inte kopplar in en värmepump. Verkningsgraden blir helt enkelt för låg, säger han. Lennart Olofsson konstaterar att bästa förutsättningarna är en aktiv lösning – särskilt i nyproduktion, när anläggningen kommer in redan i projekteringsskedet:
– Vi fick i uppdrag av Skanska att göra en installation i Umeå, i nyproduktion. Där visar vi att vi återvinner 95 procent av värmen, vilket ska jämföras med 20 procent i den passiva lösning som Stockholm Exergi valde.

– Systemet fungerar i befintliga fastigheter också. Man kan projektera för att lägga om avloppsstammar, men för att det ska bli lönsamt måste man ha mycket varmvattenförbrukning, som i hotell och studentbostäder, säger han och fortsätter: – Vi tycker också att man, för bästa klimatnytta, ska kombinera med solceller för att minska mängden köpt energi, genom att integrera solceller med värmeåtervinning i spillvatten, FTX-ventilation samt värmepump och geoenergi, säger Lennart Olofsson.

Den aktuella fastigheten, Solterrassen i Umeå, har ett nybyggt flerbostadshus med 42 bostadsrätter. Skanska är nöjd med återvinningen av värme ur spillvatten, men konstaterar att det kanske inte var det mest optimala projektet att testa utrustningen på.
– Det är övervägande äldre som har flyttat in där och de använder inte lika mycket varmvatten som till exempel barnfamiljer. Eftersom det är varmvatten som är energikällan, har vi inte fått ut lika mycket som vi förväntade, men utrustningen funge rar som den ska utifrån beräkningarna, berättar affärsutvecklare Mats Andersson, Skanska. – Om man jämför med andra energiåtgärder, till exempel mer isolering, är det svårt att matcha det utfall man får från återvinning av spillvärme i avloppet.

Energiingenjör Rasmus Westin, Skanska Teknik, håller på med en energiuppföljning av anläggningen. Uppföljningen är inte helt färdigställd, men visar på en god återvinningsgrad. – Vi har inte ett helt år, men jag har gjort en prognos utifrån nio månaders drift, med en normalårskorrigering, så jag tror att vår nuvarande bild kommer att stämma ganska bra, säger han.

Anläggningen levererar en värmefaktor på 4,5, vilket ger 3,5 delar spillvärme per varje insatt del el. – Vi tycker att det är en intressant lösning för lite större projekt och kommer att slutföra vår helhetsutvärdering under hösten, säger Rasmus Westin.

 

Såhär fungerar det
• I Ecoclimes anläggning skiljs inte det fasta materialet ut, istället pumpas allt via skärpumpar. Den ˆinfördelade slurryn går vidare till tankar, där energikollektorerna finns. Tack vare att spillvattnet stannar upp i tankarna möjliggörs en hög verkningsgrad.
• Energikollektorerna är tillverkade i ett polymermaterial, som bättre tål den tu‘a miljön i avloppet. Kärnan i kollektorerna är patenterad värmeväxlarabsorbent.

 

Text: Maria Åslund

Annons