Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda

REMISS
egeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få

Utredning om energieffektivisering

UTREDNING

I utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivi

Kommunala särkrav ökar kostnaderna

SÄRKRAV

Kommunala särkrav vid byggande, svårigheter att hitta byggbar mark, och bristande konkurrens i delar av byggmaterialindustrin.