Remiss om energieffektivitet

Regeringskansliet har presenterat ett förslag till genomförande av direktiv (2012/27/EU) om energieffektivitet i Sverige.

Regeringskansliet har med bistånd av bland annat Statens energimyndighet, Boverket, Energimarknadsinspektionen och Swedac tagit fram förslag till hur energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) ska genomföras i Sverige. Promemorian ”Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige” är nu ute på remiss. Senast den 16 september ska remissvaren ha kommit in till Näringsdepartementet.

Den 4 december 2013 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG ikraft. Direktivet ska vara genomfört i nationell lagstiftning senast den 5 juni 2014.

Förslag till hur direktivet kan genomföras i Sverige har utarbetats vid Regeringskansliet med bistånd av bland annat Statens energimyndighet, Boverket, Energimarknadsinspektionen och Swedac. Promemorian ”Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige” är nu ute på remiss.

I promemorian föreslås fyra nya lagar införas; lag om energikartläggning i stora företag, lag om frivillig certifiering för vissa energitjänster, lag om energimätning i byggnader och lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Vidare föreslås ändringar i jordabalken, miljöbalken, bostadsrättslagen (1991:614), ellagen (1997:857), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, naturgaslagen (2005:403) och fjärrvärmelagen (2008:263). Promemorian innehåller också genomgångar och bedömningar av de artiklar som inte bedöms föranleda någon lagstiftning. Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juni 2014.

Remissvaren ska senast måndag den 16 september 2013 ha kommit in till Näringsdepartementet n.registrator[@]regeringskansliet.se med kopia till n.remisser-energi[@]regeringskansliet.se. Remissvaren tas även emot per post.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Mer information på http://www.regeringen.se/sb/d/12241/a/213838

Källa: Regeringen

Publicerad 10 juni 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.