Regeringsuppdrag | 23 sep 2014

Regeringsuppdrag till Boverket om byggnaders klimatpåverkan

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.
Boverket ska

– analysera forsknings- och kunskapsläget i Sverige och i ett antal andra i sammanhanget relevanta länder och vid behov föreslå områden som ytterligare behöver belysas eller fördjupas kring byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, och

– utreda behov av och vilka typer av informationsinsatser och vägledningar som krävs gentemot byggsektorn och den kommunala planeringen.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket och Statens energimyndighet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2015 och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

En metod att studera byggnaders miljöpåverkan är att göra det genom livscykelanalyser. Det finns betydande svårigheter med att räkna på konsumtionsbaserade utsläpp över tid, bl.a. beroende på hur branscher delas in och avgränsas och olika sätt att presentera statistik på. Väl utarbetade metoder finns för att fastställa utsläppen i enlighet med officiell statistik som baseras på var utsläppen sker. Det blir stor skillnad om även utsläppen från importerat byggmaterial ska räknas in.

Livscykelanalyser har tidigare visat att byggnaders miljöpåverkan främst sker under driftsfasen (nedströms). Nyare utredningar har dock pekat på att utsläppen från själva byggprocessen (uppströms) från material-utvinning till färdig byggnad blir större relativt sett, och därmed bör ägnas ett ökat intresse. Detta bland annat på grund av att byggnader blir alltmer energieffektiva och utsläppen från uppvärmning minskar. Dock finns styrmedel på plats för att påverka utsläppen uppströms, t.ex. EU:s handelssystem för utsläppsrätter.

Sammantaget är det angeläget att förbättra kunskapsläget vad gäller byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det är viktigt att berörda aktörer som byggherrar, entreprenörer, kommunala tjänstemän m.fl. i framtiden kan göra rätt val för att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Regeringen har under de senaste åren genomfört en rad åtgärder, tillsatt flera utredningar och lämnat uppdrag till myndigheter som syftat till att underlätta byggandet av bostäder och förbättra förutsättningarna för byggsektorn. Det är viktigt att de eventuella förslag till informations-insatser och vägledningar som presenteras inom ramen för detta uppdrag inte står i strid med dessa insatser.

Boverket ska för uppdraget särskilt ta del av rapporterna Hållbar användning av naturresurser (BWR 7) – andelen nedströms klimat-påverkan för byggnader (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2014), Klimatpåverkan från byggprocessen – en rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier (2014) samt rapporten Byggproduktionens miljö-påverkan i förhållande till driften (KTH, 2014). I övrigt ska relevanta rapporter som Boverket tagit fram inom området beaktas.

Regeringen avser att avsätta 500 000 kronor för 2015 för genomförandet av uppdraget. Medlen utbetalas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Källa: Regeringen

Publicerad 23 september 2014

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.