Regeringen tillsätter utredning för att förenkla byggandet

Regeringen vill öka byggandet i Sverige. Ett viktigt sätt är nå målet är att se över det regelverk som omgärdar byggfrågorna och göra reglerna enklare och mer överskådliga. Därför har regeringen nu beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över frågorna som rör plangenomförandeprocessen.

 

Regeringen ger samtidigt ett antal uppdrag till Boverket och Statskontoret för att analysera och förbättra kommunernas tillämpningar av gällande regelverk på området.

Plangenomförandeprocessen – alltså processen från beslutad detaljplan till byggnation – har länge omgärdats av ålderdomlig lagstiftning och betungande administration. Oklarheter i regelverken leder ofta till utdragna förhandlingar och tvister mellan kommuner och exploatörer, och allmänhetens och andra intressenters insyn i processen är ofta dålig.

– Vi måste bygga mycket mer än vad vi gör idag i Sverige. Men det krångliga regelverket inom byggsektorn gör att många byggprojekt drar ut på tiden eller aldrig ens blir av. Risken för dyra förhandlingsprocesser och oförutsedda kostnader gör att små och nya byggbolag inte ens vågar ge sig in i upphandlingar. Ska vi kunna lösa bostadsbristen måste vi ha en vital byggbransch där alla goda krafter kan vara med och samarbeta, och där regelverket är tydligt och överskådligt för alla inblandade parter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Utredaren ska analysera gällande bestämmelser och föreslå nödvändiga förändringar inom bland annat:

– finansering av gator och parker
– huvudmannaskap för allmänna platser
– bestämmelser kring exploateringsavtal

Regeringen har utsett generaldirektör Lars Magnusson till utredare. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den sista december 2012.

Regeringen ger även Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur den kommunala processen för anvisning av mark går till, en fråga där kommunerna ofta skiljer sig åt vad gäller principer och prissättning. Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 juni 2012.

Regeringen ger också Boverket i uppdrag att analysera kommunernas planberedskap. Bakgrunden är bland annat att landets kommuner själva uppger att två av de främsta hindren för ökat bostadsbyggande är planberedskapen och detaljplaner i attraktiva lägen, trots att kommunerna själva har planmonopol. Boverket ska redovisa sin analys senast den 15 juni 2012.

Boverket ska också sprida information och kunskap om dels hur en aktiv kommunal planläggning bör bedrivas och dels hur dagens regelverk kan tillämpas så att planprocessen blir så effektiv som möjligt, så att planberedskapen ökar och genomförandet blir rationellt. Det uppdraget ska redovisas i två etapper under 2013.

Boverket ska också utvärdera konkurrens- och tillväxtbestämmelserna i plan- och bygglagen. Planläggning ska främja en från social synpunkt god livsmiljö och en långsiktigt god hushållning. Sedan tre år tillbaka ska den även främja en ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. Boverket ska studera vilka effekter lagändringen fått på utformningen av kommunala översikts- och detaljplaner och på beslut om bygglov och förhandsbesked. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2013.

Källa: Regeringen

Läs mer om utredningen i kommittédirektivet:
http://www.regeringen.se/sb/d/13842/a/181369

Publicerad 28 november 2011

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.