Flytande toaletter | 28 feb

Pilotprojekt med flytande toaletter i Kambodja

I en "flytande by" i Kambodja driver Wateraid ett pi­lot­pro­jekt där fyra of­fentliga fly­tande toalet­ter har in­staller­ats. Själva toalet­terna och dess tankar fly­ter men de får rent vat­ten via 50 me­ter långa rör från hu­vud­vat­ten­led­nin­gen på flod­stran­den.  

Pilotprojekt med flytande toaletter i Kambodja
Wateraid har installerat fyra of­fentliga fly­tande toalet­ter i en "flytande by" i Kambodja. Själva toalet­terna och dess tankar fly­ter men de får rent vat­ten via 50 me­ter långa rör från hu­vud­vat­ten­led­nin­gen på flod­stran­den. Foto: Wateraid

I Kambodjas flytande byar längs Mekongfloden, som är byggda direkt på vattnet, möter invånarna stora utmaningar när det gäller fungerande sanitetslösningar. I många av byarna finns ännu in­gen pål­itlig mod­ell för toalet­ter. Vat­ten­toalet­ter är inte en håll­bar lös­ning efter­som det inte finns avloppssys­tem.

I stäl­let för toalet­ter an­vänds ofta en öpp­n­ing i gol­vet som leder di­rekt ner i flo­den. Det in­nebär att bak­terier från avföring går rakt ut i det vat­ten som in­vå­narna är beroende av för dricks­vat­ten, hy­gien, fritid­sak­tiviteter och fiske.

Att bygga fly­tande toalet­ter är mer kom­plext än att kon­struera dem på land.

WaterAid arbetar nu för att bygga toaletter som klarar av dessa tuffa förhållanden.  Målet är att säkerställa att byborna kan fortsätta sitt traditionella sätt att leva med tillgång till både rent dricksvatten och funktionella toaletter.

– Att bygga fly­tande toalet­ter är mer kom­plext än att kon­struera dem på land. I om­rå­den där avloppssys­tem inte är ett al­ter­na­tiv är det avgörande att hitta an­dra sätt att hantera män­sklig avföring på, förk­larar Ekudom Sok, pro­gra­mans­varig på Wa­t­erAid Kam­bodja.

Un­der toalet­terna finns avancer­ade fil­treringssys­tem som min­skar miljöpåverkan. Sep­tik­tankarna, fyllda med kokos­nöts­fiber, fån­gar upp oljor, fet­ter och fasta ma­te­r­ial och be­höver töm­mas var­tan­nat år. Dessu­tom hjälper fly­tande planter­ings­bäd­dar till att fil­tr­era ut näringsäm­nen in­nan de når vat­tnet. Sol­cell­slam­por bidrar till säk­er­heten genom att belysa om­rådet.

Ekudom Sok, programansvarig på WaterAid Kambodja. Foto: WaterAid

För att an­vända toalet­terna måste by­borna nav­ig­era mel­lan hus och bå­tar, eller ankra di­rekt vid an­läg­gnin­gen. Toalet­ter­nas plac­er­ing kan än­dras med vat­ten­nivån; un­der tor­rpe­ri­o­den kan det bli nöd­vändigt att fly­tta dem till flo­dens mitt. Un­der reg­n­sä­songen, då hela flod­bäd­den översväm­mas, kan toalet­terna fly­t­tas när­mare land igen. På så sätt är de fly­tande toalet­terna mer an­pas­sade efter sä­song och kli­mat, och påverkas inte lika my­cket av vare sig översvämningar eller torka som toalet­tan­läg­gningar på land.

Det här pro­jek­tet, del­fi­nan­sierat av den kam­bod­jan­ska regerin­gen och genom­fört i samar­bete med lokala beslutsfattare, strä­var efter håll­bara och långsik­tiga lös­ningar för att för­bät­tra san­iteten och vat­tenkvaliteten i dessa unika miljöer. Målet är att varje hushåll ska ha till­gång till en egen toalett och att of­fentliga platser ska vara vä­lutrustade med nöd­vändiga san­itets­faciliteter.

Källa: Wateraid

Publicerad 28 februari 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.