Ny rapport ger svar om relining

Relining av avlopps- och dagvattenledningar är en fullständigt acceptabel teknik, men beställarna måste vara pålästa. Det konstateras i en rapport om relining, som nu blir forskningsämne för en doktorand.

Tekniken med invändig relining av rör för avlopp och dagvatten är ganska ny, men har växt kraftigt de senaste åren. Hur dessa entreprenader utförts och hur slutresultatet blivit är därmed allt aktuellare frågor. För att få svar på detta tillsatte Fastighetsägarna Stockholm och Sabo en utredning, som efter vissa initiala besvär kom att omfatta en styrgrupp med ett antal större fastighetsägare. Till detta fanns en referensgrupp med deltagande från både VVS Företagen och reliningföretagens branschorganisation BRiF.  Rapporten har utarbetats av forskare från KTH och Swerea Kimab.

Enkät och fallstudie
Utredningen och den efterföljande rapporten är uppdelade i två delar, dels en enkät, dels en undersökning av verkliga fall av relining.
Intervjuundersökningen omfattade 41 personer som har erfarenhet av relining ur ett beställarperspektiv. Tillsammans har de insyn i minst 300 relinade fastigheter, omfattande omkring 15 000 lägenheter. Enligt intervjuundersökningen har relining fungerat tillfredställande i de flesta fall. Endast ett bekräftat fall av ett misslyckat reliningprojekt framkom av intervjuundersökningen. I detta fall krackelerade ytan fyra år efter garantitidens utgång och släppte från avloppsrörets väggar. Rören gick inte att återrelina, utan badrummen fick byggas om och avloppsstammarna fick bytas på traditionellt sätt. Av intervjuerna har det framkommit att prisbilden är ojämn – den kan variera med cirka 50 procent mellan likartade projekt. Orsaker till detta kan enligt rapporten vara att beställare som är nöjda med det reliningföretag man arbetat med inte tar in fler anbud, med obefintlig priskonkurrens som följd.

Inlämnade prov
I projektet ingick även att analysera inlämnade provbitar på lyckad och misslyckad relining av avloppsrör. Dock är antalet inlämnade prover för få för att man ska kunna dra generella slutsater, dessutom är provbitarna valda av reliningföretagen. Det man konstaterar är dock att de fall då reliningen misslyckats är då man inte lyckats avlägsna korrosionsprodukter helt, då korrosionsangreppen för stora, eller då reliningen applicerats för tunt.

Doktorand
Yogesh Kumar, miljöchef hos Fastighetsägarna Sverige, tycker att utredningen gett samlad kunskap man inte haft förut kring relining.
– Rapporten visar att relining kan vara lämpligt att använda i rätt sammanhang, men att beslutet bör föregås av en noggrann teknisk analys som bedömer om relining är det bästa alternativet.
Projektet har också fått till följd att fastighetsägarsfären – både den privata, allmännyttiga och kooperativa – tillsammans ska försöka få fram ett avtalsförslag som medlemsföretagen kan använda när de handlar upp reliningentreprenader. Troligen kommer kunskaperna om relining att utvecklas ytterligare, inte minst med tanke på att KTH och Swerea KIMAB har beviljats forskningsmedel motsvarande en doktorandtjänst för att forska vidare kring ämnet.

Intern information
Inom Riksbyggen pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en egen strategi avseende relining, enligt Kjell Berndtsson, energichef hos Riksbyggen.
– Vi har i mångt och mycket inte låtsats om att föreningarna relinar, men för en del föreningar är ju den tekniken den enda man har råd att använda för att förbättra kvaliteten på rörsystemen. Förmodligen är flera tusen lägenheter relinade inom Riksbyggen. Därför är det bra att den här utredningen är gjord, nu gäller det att få ut denna information.
Inom Riksbyggen gjordes för något år sedan en egen reliningutredning av i princip samma utredningsgrupp vid KTH. Den kom fram till att man inte ville relina dricksvattenledningar och att kostnaden var för hög.
– När vi tittade på vilka aktörer våra medlemsföretag kan arbeta med visde det sig att konkurrensen är dålig.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 48-49

 • Fakta Råd för beställare:
  • Ta beslut om ifall det är en relining eller en badrumsrenovering som bör utföras. I detta ingår att göra en analys av vad reliningen innebär för fastighetens framtida ombyggnader och totala ekonomi samt värde. Här kan behövas hjälp från en sakkunnig
  • Gör en bedömning av det egna husets användning. Kan det finnas frätande eller giftiga ämnen som spolas ut med avloppet, eller spolas avloppet med heta vätskor? Detta kan innebära speciella krav på reliningen
  • Kontrollera hur det egna försäkringsbolaget ställer sig till relining, samt fråga om reliningföretaget har giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part
  • Ta referenser på tilltänkta reliningföretag och på deras tidigare arbeten och de tekniker som ska utföra relining. Begär även en erfarenhetslista. Ta referenser på hur reliningbolaget sköter sina arbetsmiljö- och miljöåtaganden
  • Handla upp en oberoende besiktning
  • Kräv transparens och noggrann dokumentation
  • Utred vad reliningen innebär för golvbrunnar och anslutning mot tätskikt
  • Låt en oberoende besiktningsman felsöka inom garantitiden. Besiktningen ska även bedöma reliningföretagets egenkontroll
  • Ta reda på vilka provningar och godkännanden som finns för företagets metod samt analysera vad detta innebär
  • Avisera att man tänker ta förstörande prover efter arbetets genomförande.
  Ur Reliningrapport 2011
Publicerad 22 augusti 2011

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.