Norrbotten, Dalarna och Skåne blir pilotlän för grön utveckling

Norrbotten, Dalarna och Skåne blir pilotlän för grön utveckling. Det beslutade regeringen på torsdagen. Norrbotten blir därmed det tredje pilotlänet. Skåne och Dalarna har tidigare utpekats. De tre länen ska stödja och inspirera andra län på energi- och miljöområdet.

– Det regionala arbetet är avgörande för att Sverige ska nå de klimat- och energipolitiska målen. Samtidigt är det drivkraften för grön tillväxt för nya jobb. Genom att utse tre pilotlän, som ligger långt framme i arbetet, kan deras erfarenheter tas tillvara på ett bättre sätt, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

– Pilotlänen ska vara en motor i ett nationellt arbete för grön utveckling och samtidigt visa på den nyckelroll länsstyrelserna har för att föra ut och implementera den nationella klimat- och energipolitiken i landet. Arbetet förutsätter bred delaktighet från t.ex. de regionala självstyrelseorganen, samverkansorgan, landsting och kommuner men även privata och offentliga företag, högskolor och ideella organisationer, säger Andreas Carlgren.

Norrbotten är särskilt aktuellt, då Andreas Carlgren fredag den 27 augusti medverkar vid invigningen av vindkraftprojektet Markbygden i Piteå kommun.

De utvalda länen

Norrbotten, Dalarna och Skåne hör till de län som ligger främst i arbetet med klimat och energi i landet. Dalarna startade tidigt på eget initiativ sitt arbete med klimat och energi i bred förankring i länet och antog redan 2006 en klimat- och energistrategi med höga ambitioner.

Även Skåne hör till de län som ligger i framkant genom ett ambitiöst och framgångsrikt klimat- och energiarbete. Ett särskilt prioriterat område är biogas och Länsstyrelsen stödjer här utvecklingen i samverkan med andra aktörer.

Norrbotten var tidigt ute och redan 2006 samlades länets aktörer inom offentlig sektor, energileverantörer och näringsliv till ett rådslag för att nå en samsyn om energifrågorna i länet. Norrbotten (liksom Skåne) hörde också till de fyra pilotlän som 2007 fick i uppdrag av regeringen att ta fram en energistrategi för omställningen av energisystemet. I oktober 2009 lades ett åtgärdsprogram för klimat- och energiarbetet i Norrbotten fast vid ett rådslag. Åtgärderna i programmet har tre strategiska inriktningar: Hållbar tillväxt, hållbar samhällsplanering och hållbara transporter.

Uppdraget

Uppdraget riktar sig till Länsstyrelserna i Norrbottens, Dalarnas och Skåne län. Tanken är att genom att utveckla arbetsmetoder och verktyg samt dela med sig av sina erfarenheter ska pilotlänen ge vägledning till andra län. Pilotlänen ska också bidra med analyser av konsekvenser av nationella styrmedel på regional nivå i syfte att identifiera hinder och möjligheter för minskad klimatpåverkan och energiomställning. Det är naturligtvis även viktigt att ta tillvara möjligheterna att samordna och nyttja synergier mellan klimat- och energipolitiken och det regionala tillväxtarbetet.

Parallellt med uppdraget till de tre pilotlänen får ett antal nationella myndigheter (Boverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen) i uppdrag att stödja pilotlänen med expertkompetens och erfarenhetsåterföring.

För genomförande av uppdraget kommer respektive länsstyrelse i länsstyrelse att tilldelas vardera 1 miljon kronor för 2010, 2 miljoner kronor per år för 2011 och 2012 samt 1 miljon kronor för 2013.

Källa: Miljödepartementet

Publicerad 27 augusti 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.