Teknikträff i Växjö om avloppsvärmeväxlare

Vid en teknikträff i Växjö berättade Roland Jonsson, WSP, om möjligheter och förutsättningar för att använda avloppsvärmeväxlare och dess energi - besparingspotential i framförallt flerbostadshus.

LOKALAVDELNING VÄXJÖ. Roland Jonsson presenterade avloppsvärmeväxlarinstallationers olika utföranden/ lösningar (placeringsexempel, avloppsledningsdimensioner och rördragningar, värmeväxlares olika uppkopplingsprinciper, och kombinationsmöjlighet med andra värmekällor, det vill säga värmepump). Han menade att installationer för värmeåtervinning av spillvatten skulle möjligtvis kräva längre rördragningar samt något större rördimensioner för att maximera värmeåtervinning ur spillvatten.

Fastighetsägare bör överväga systemets lämplighet i samband med dess energibesparingspotential utifrån bland annat minskat fjärrvärmeeffektbehov under uppvärmningssäsong när effektavgiften är som högst och minskad energiförbrukning för produktion av tappvarmvatten.

Roland Jonsson nämnde också att i samband med renovering av befintliga byggnader, kan installation av avloppsvärmeväxlarsystem medverka till något lägre krav och/eller lägre investeringskostnader för ändringar i klimatskal, till exempel tilläggsisolering och lägre U-värde för fönster. Han upplyste fastighetsägare om bland annat tappvarmvattenvolym och -kostnader, och behov av att ställa krav på avloppsvärmeväxlarleverantörer vid en upphandling.

 

Text: Yifan Guo, Assemblin
Foto: Mark Kretz