Spara energi och pengar – samordna energisystemen

Foto: Per Westergård

I Energi & Miljö nr 5/2018 publicerades en mycket intressant artikel under rubriken ”Spillvärme balanseras i nytt system”. Projektet visar på stora besparingspotentialer såväl energimässigt som ekonomiskt. Det intressanta är att besparingarna är tänkta att uppnås genom att (energi-)hushålla med den befintliga energianvändningen som respektive användare har i dagsläget. Nyckelordet i projektet är samordning, det vill säga koordinering mellan de användare som har behov av värme samtidigt som någon annan användare har behov av kyla. Utan att effektivisera energianvändningen hos respektive användare beräknas tillförseln av energi minska från 14GWh till 3 GWh. Just samordning av energisystem kommer att bli en allt viktigare nyckel till att uppnå samhällets framtida energimål som komplement till andra typer av energieffektiviseringar – inom olika produktområden och inom energiproduktion som redan i dagsläget pågår med full styrka. Det som gör samordning av energianvändares system så intressant är att det går att applicera på befintliga byggnader och att det har en stor potential. Det är dock inte alltid så lätt att få till stånd en samordning.

Förhållandet mellan hyresgäster och fastighetsägare styrs i grunden av hyresavtalet där varje part naturligtvis försöker att se till sitt eget bästa vilket inte alltid gynnar samverkan. I projektet pekar man på att systemet är utformat så att det alltid börjar med att internbalansera energilasterna inom fastigheten, om den använder både kyla och värme. Därefter används det eventuella överskottet i systemet där det kan nyttiggöras av andra fastigheter.

Ett exempel på detta är fastigheter där det finns livsmedelsbutiker. I livsmedelsbutikerna finns det ett stort överskott på värme som oftast vädras bort via kylmedelskylare som placerats på byggnadens tak. Denna överskottsvärme kan i de flesta fall under stora delar av året nyttjas för att exempelvis värma den övriga byggnaden. Tekniskt sett finns det lösningar framme för denna typ av samordning men den är inte genomförd i någon större utsträckning i befintliga byggnader. Vad kan anledningen vara?
Belivs Innovationskluster är en mötesplats och ett nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler. På Belivs hemsida (belivs.se) finns förstudier som visar resultat på genomförda projekt av denna typ och att de har en stor besparingspotential både ekonomiskt och energimässigt. Utmaningen för branschens aktörer är att tydliggöra dessa projekt och skapa tydlighet gällande ansvarsfördelningen samt säkerhet för att uppnå de tänkta resultaten i samverkan mellan parterna.

Harry Swartz

Ordförande, Energi- och Miljötekniska Föreningen