Ordföranden har ordet • Energi & Miljö 2 2021

Det finns inga quick fix – jobba med kvalitet i alla led

Som jag skrev i denna spalt för nästan två år sedan har jag varit med om en hel del mät- och utvärderingsprojekt inom Bebo (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus) avseende hur såväl hela hus som delsystem med energieffektiv teknik fungerar i verklig drift. Jag berättade då att inget av dessa projekt har efter slutförd entreprenad uppnått den energiprestanda som var tänkt och beräknad från början.

Fel och brister har kunnat konstateras från alla projektfaser. Fel från projektering, fel från bygg- och installationsarbeten samt fel i driften. Många av dessa fel beror på att man inte tänkt på hur delsystem och komponenter fungerar ihop eller att man inte räknat på vilka värmeförluster som uppstår beroende på hur man planerar schakt och rördragningar eller slarvat med teknisk isolering.

Under Energi- och Miljötekniska Föreningens digitala energidag i december fick vi också detta bekräftat av den Bebostudie som Per Kempe genomfört avseende hur väl de nyproducerade flerbostadshusen i Norra Djurgårdsstaden uppfyller beräknad energiprestanda. (Rapporten finns på bebostad.se)

Jag vill med detta knyta an till min uppmaning i förra numret av tidningen, att blicka framåt och se vad vi har för utmaningar och möjligheter detta år.

Så den stora utmaningen är trots allt fortfarande att få det att bli som vi tänkt. Att uppnå den energiprestanda som vi teoretiskt beräknat fram!

Men, som framkom vid energidagens paneldebatt finns det inga quick fix utan vi måste jobba med kvalitet i alla led. Vi måste också samverka och kommunicera bättre, dels mellan teknikområden, dels mellan alla olika aktörer i byggprocessen ända fram till idrifttagning och överlämnande till drift och förvaltning.

En ofta förbisedd faktor är att beräkningsprogrammen förutsätter att alla system fungerar idealt utan förluster. Här behöver vi ha bättre marginal i beräkningarna för systemförluster och också se till att de minimeras i den färdiga byggnaden. Till exempel är ofta den tekniska isoleringen i våra rör- och kanalsystem inte genomräknade i projekteringen utan mer schablonmässigt redovisade. Här har det nu tagits fram bra beräkningsstöd och exempel på bra utförande från isolerbranschen (Saint-Gobain med flera) och som presenterats vid flera av EMTF:s lunchmöten.

Det ovan skrivna gäller nu inte bara i nyproduktionen utan likväl vid ombyggnad och renovering, särskilt med tanke på den energirenoveringsvåg som myndigheterna nu vill intensifiera genom ett ekonomiskt stödprogram som ska sjösättas under våren.

Här har vi alltså utmaningar men också möjligheter.

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se