Luftkvalitet | 2 nov 2022

Luftföroreningar orsakar över 6 000 förtida dödsfall varje år

Varje år dör i Sverige runt 6 700 personer i förtid på grund av luftföroreningar. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

Luftföroreningar orsakar över 6 000 förtida dödsfall varje år
Luftföroreningar gör att fler än 6 000 svenskar dör i förtid varje år enligt en ny studie från IVL och Umeå universitet.

– Exponeringen är högst för människor som vistas och bor i centrala delar av de större städerna och generellt högre i södra Sverige, säger Malin Gustafsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Luftföroreningar kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär och har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter. Enligt rapporten beräknas hälsoeffekterna av förhöjda halter av kvävedioxid och partiklar (PM2,5) kosta samhället cirka 168 miljarder svenska kronor varje år. Dagar med höga halter av luftföroreningar är det fler som insjuknar och söker vård. Enbart produktivitetsförluster från sjukfrånvaron kan uppskattas orsaka samhällsekonomiska kostnader på cirka 0,02 procent av BNP i Sverige.

Resultaten visar att i de flesta delarna av landet exponeras den svenska befolkningen för halter av kvävedioxid och partiklar som var lägre än miljömålets och miljökvalitetsnormens nivåer. Jämförs halterna i stället med Världshälsoorganisationens WHO:s nya uppdaterade riktvärden för luft visar resultaten att mer än 80 procent av den svenska befolkningen utsätts för halter av partiklar (PM2,5) som ligger över de rekommenderade nivåerna. Drygt tio procent av den svenska befolkningen utsätts för halter av kvävedioxid och PM10 som ligger över de rekommenderade nivåerna.

– De små partiklarna kommer främst från källor nere i Europa, exempelvis från förbränning och industriutsläpp. En viktig källa till lokalt genererade partiklar är från förbränningsmotorer och vägslitage. De höga halterna av kvävedioxid orsakas till stor del av den lokala trafikens utsläpp, där dieselfordon utgör ett problem, säger Malin Gustafsson.

– Exponeringen för kvävedioxid och partiklar har beräknats sjunka då halterna var något lägre 2019 jämfört med 2015. Samtidigt har nya forskningsstudier visat effekter på allt fler typer av hälsoutfall och att luftföroreningar är skadliga för hälsan även vid låga halter, särskilt för partiklar från lokala källor. Detta gör det svårt att jämföra äldre analyser med nya beräkningar av luftföroreningarnas negativa hälsoeffekter, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

Publicerad 2 november 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.