Krav införs på besiktning vid energideklaration

Besiktning ska ske i samband med upprättande av energideklaration. Det är ett av förslagen till förändring av lagen om energideklarationer.

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag till ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Ändringarna är en följd av att Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda har omarbetats, samtidigt som regeringen vill utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer.

Förslagen innebär i korthet:

  • Det införs krav på att en energideklaration ska visas upp för en spekulant och en presumtiv nyttjanderättshavare och överlämnas till en ny ägare eller nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning av en byggnad. Dessutom ska energideklarationens uppgift om energiprestanda anges vid annonsering om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning
  • Det ska alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Detta tröskelvärde på 500 kvadratmeter föreslås, i ett separat lagförslag, sänkas till 250 kvadratmeter den 1 juli 2015
  • Utredning av alternativa energisystem ska göras för nya byggnader oavsett byggnadens storlek
  •  Ett generellt krav införs också på att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras. Denna ändring kommer till efter skarp kritik mot att vara otydligt i kraven kring besiktning. Även om Boverket i en rapport konstaterat att det i de flesta fall sker en besiktning, menar regeringen att regeländringen klargör att besiktning ska ske på plats. Av remissvaren som inkom innan denna lagrådsremiss motsätter sig flera remissinstanser dock kravet på besiktning, eftersom man menar att erfarenheterna inte visar att kvaliteten på energideklarationer blir högre av besiktningar på plats
  • Tillsynen flyttas från kommunerna till den eller de myndigheter som regeringen bestämmer och ska avse såväl att en energideklaration har upprättats som att deklarationen i fråga anslås, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med lagen.
    Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2012.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3 2012 sid 12

Publicerad 17 mars 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.