VETENSKAPLIG KOMMENTAR | 20 mar 2019

KOMMENTAR: Minskad produktivitet på grund av luftföroreningar

KOMMENTAR: Minskad produktivitet på grund av luftföroreningar
Text: Magnus Olofsson Foto: Jennie Lindeberg

Att luftföroreningar leder till negativa hälsoeffekter är välkänt. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) webbsida ”Ambient Air Pollution: Health Impacts” uppskattar man att 4,2 miljoner årliga fall av för tidig död i världen har samband med exponering för luftföroreningar. De mest uttalade hälsoeffekterna beror på att personer som redan är sjuka riskerar att försämras än mer; detta gäller främst hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer. Det finns dock fler negativa hälsoeffekter beskrivna, till exempel förvärrad astma och låg födelsevikt.
Hälsoperspektivet är inte det enda att tänka på när det gäller konsekvenser av luftföroreningar. I artikeln ”Severe Air Pollution and Labor Productivity: Evidence from Industrial Towns in China”, som publicerats nyligen i tidskriften ”American Economic Journal: Applied Economics”, skriver forskaren He att produktiviteten sjunker bland textilarbetare som arbetar i områden med uttalade luftföroreningar.

Studien bedrevs under ett och ett halvt år vid två fabriker med 126 textilarbetare med uppgift att övervaka maskinell tillverkning av bomullsgarn. Fabrikerna var lokaliserade i två provinser i den östra delen av Kina, nära Gula havet och den koreanska halvön. Man hämtade data om textilarbetarnas produktivitet från fabrikernas ackordslistor, medan data om luftföroreningar hämtades från luftmätningsstationer cirka tre kilometer från respektive fabrik. Båda luftmätningsstationerna rapporterade ohälsosamt höga halter av partiklar i luften enligt (WHO) gränsvärden. Sambandet mellan luftföroreningar och textilarbetarnas produktivitet beräknades enligt en statistisk metod som heter ”distributed lag model”. Metoden är en avancerad version av släpande medelvärde, som betyder att man istället för att basera medel värdet på samtliga iakttagelser, begränsar medelvärdesberäkningen till de senaste iakttagelserna (nyare iakttagelser ges större vikt än äldre). Man kunde se att produktiviteten sjönk om exponeringen varit mer intensiv under en tidsperiod inemot 30 dagar, det vill säga att många dagar med kraftig smog ledde till att textilarbetarna presterade sämre. Man gjorde dock reservationen att skillnaderna i produktivitet var små oavsett exponering.

Det finns ett samband mellan luftföroreningar och produktivitet. Det har ekonomer vid universitetet i Singapore visat genom att studera två textilfabriker i Kina. Man har däremot inte diskuterat några aspekter av försökspersonernas hälsa. Magnus Olofsson, distriktsläkare och medicine doktor, tittar djupare i studien.

Studien publicerades i en tidskrift för ekonomisk forskning och man har inte diskuterat några aspekter av försökspersonernas hälsa. Samtidigt är det tveksamt om det hade varit etiskt försvarbart att publicera studien i en medicinsk tidskrift. Inom den medicinska forskningen måste man nämligen visa (1) att försökspersonerna inte rekryteras från en svagare grupp i samhället än vad som är motiverat av omständigheterna och (2) att försökspersonerna både kan och bör bära forskningsbördan. Till exempel kan man inte flytta ett projekt från ett land med hög tillgänglighet på sjukvård till ett land med låg tillgänglighet för att göra det lätt att få tag i försökspersoner som är ”medgörliga”.
Textilarbetarna var kvinnor i åldrarna 20 till 30 år. Många var migranter och bodde i sovsalar i anslutning till fabriken. Ingen hade någon garanterad lägstalön, utan all ersättning var helt baserad på prestation. Ackordet bestämdes antingen av antalet kilo producerat bo mullsgarn, eller av antalet upprullade garnspolar. Den vanligaste utbildningsnivån var grundskola eller gymnasium (secondary school), men uppgiften baserades på en godtycklig bedömning och försökspersonerna tillfrågades aldrig personligen. Det finns heller ingen uppgift om tobaksrökning, samtidigt som risken för exponering för organiskt damm i en textilfabrik bör ha varit uppenbar för forskarna.

Vidare innehåller artikeln ingen beskrivning av forskarnas förförståelse och drivkrafter till att genomföra studien. Som läsare vill man gärna tro att forskarna har upprört sig över att människor drabbas av luftföroreningar och att man vill bidra till en lösning. Om så är fallet, verkar dock inte miljöintresset ha resulterat i något engagemang i textilarbetarnas situation. Det finns heller ingen förklaring till valet av så starkt stigmatiserade försökspersoner. På den amerikanska nyhetswebbsidan ScienceDaily har man sammanfattat studien med orden ”exponering för luftföroreningar över flera veckor är inte bara ohälsosam – det kan också minska arbetarnas produktivitet”. Man nämner inte att det finns en anledning till varför studien saknar hälsorelaterade utfallsmått: En medicinsk studie med samma design skulle ha stoppats redan i sin linda. Och det oavsett om lindan var gjord av bomull eller annat material.

Publicerad 20 mars 2019

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.