Fråga Byggtjänst | 13 jun 2023

FRÅGA BYGGTJÄNST: Första remissrundan för nya byggregler

FRÅGA: Behöver vi vara oroliga för de nya föreskrifterna som ska ersätta BBR?

FRÅGA BYGGTJÄNST: Första remissrundan för nya byggregler
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: De nya föreskrifterna ska tydliggöra rollfördelningen, där staten bestämmer kravnivåerna och samhällsbyggnadssektorn ges större möjlighet till att utveckla lösningar som uppfyller kraven. Dagens BBR består av en grundförfattning med ändringsförfattningar omfattande nio områden. De nya byggreglerna kommer att bestå av en egen författning per område. Här redovisas två av dem:

 • Hygien, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall

Är kraftigt nedbantat och består av tre delar som man kallar avdelningar.

Avdelning 1 anger övergripande föreskrifter för uppförande av nya byggnader och ändring av byggnader, bland annat tillämpningsområde, mindre avvikelse och definitioner. Här finns nya föreskrifter om dokumentation för luftkvalitet, fuktsäkerhet och drift- och underhållsinstruktioner.

Fakta

Exempel ur det ena förslaget

Hygien, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall – några exempel ur förslaget

Luft:

 • Inget gränsvärde för minsta uteluftsflöde
 • Krav på luftkvalitet och luftväxling formuleras som funktionskrav
 • Bostäder har flödeskrav enligt en formel
 • Inga specifika krav på frånluft, tilluft, återluft och överluft
 • Tryckskillnader vid forcering av luftflöden ska beaktas
 • Termen ”vistelsezon” används inte

Fukt:

 • Nytt krav på fuktsäkerhetsprojektering
 • Förtydligat fuktkrav vid ändring av byggnad

VA:

 • Högsta temperatur på tappvarmvatten regleras i föreskriften om säkerhet vid användning
 • Tillräckligt tappvattenflöde har förtydligats

Avdelning 2 anger föreskrifter vid uppförande av nya byggnader där strukturen ganska väl följer nuvarande BBR med krav på material, luft, ljus, termisk komfort, fuktsäkerhet, vatten- och avloppsinstallationer, utsläpp till omgivningen samt skydd mot skadedjur. Hit har man flyttat föreskrifter på rumshöjd samt avfallsutrymmen.

Avdelning 3 anger föreskrifter vid ändring av byggnader och består av allmänna och särskilda föreskrifter omfattande material, luft, dagsljus, fuktsäkerhet och vatten- och avloppsinstallationer.

 • Säkerhet vid användning av byggnader

Även här är föreskriften kraftigt nedbantad och består av tre kapitel med föreskrifter om övergripande krav för nybyggnad och ändring av byggnad. Strukturen är lik den i det förra förslaget.

Fortfarande gäller att de nya reglerna beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Äldre regler ska enligt förslag till övergångsbestämmelser få tillämpas till och med 30 juni 2025. Branschens remissvar ska lämnas till Boverket senast 16 juni 2023.

Boverket avser att hålla två digitala remisseminarier på de två förslagen 19 och 26 april. Seminarierna presenterar förslagen där det även finns möjlighet att ställa frågor. För mer information, se Boverkets anmälningslänk.

Nästa remissomgång planeras till senare i vår och då kommer förslag på föreskrifter som omfattar brandskydd, bärförmåga, tillgänglighet, lämplighet och tomtkrav. Nya krav på energihushållning inväntar beslut om Energiprestandadirektivet.

Efter översynen kommer byggreglerna att bestå av färre och enklare regler som är teknik- och materialneutrala. De är formulerade som verifierbara funktionskrav och innehåller endast föreskrifter. Allmänna råd i BBR används som om de var bindande krav och därför tas dessa bort i de nya föreskrifterna. Det innebär att det kommer det ställas högre krav på att branschen tar sitt ansvar i att ta fram godtagbara och innovativa lösningar.

De två förslag till nya författningar som nu remissas är bra redovisade av Boverket med tillhörande konsekvensutredning där avsnitt 4 Beskrivning av gällande regler, tar upp det man anser vara brister i nuvarande BBR.

Efter drygt 40 år med ”byggnormer” som SBN-80, Nybyggnadsregler och generationen BBR står branschen nu inför en ny utmaning via Möjligheternas byggregler där standarder, branschregler och vägledningar kommer att vara de stora hjälpmedlen.

Text: Mats Östlund

Fakta

Kom ihåg:

 • De nya föreskrifterna ska tydliggöra rollfördelningen
 • Staten bestämmer kravnivåerna
 • Samhällsbyggnadssektorn ges större möjlighet till att utveckla lösningar som uppfyller kraven.
Publicerad 13 juni 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.