Förbo satsar på energibesparing och fastighetsutveckling

Förbo minskar energiförbrukningen och skonar miljön genom att skrota oljan

Förbo AB, Sveriges enda bostadsbolag som samägs av flera kommuner, genomför ett omfattande fastighetsutvecklings- och energieffektiviseringsprojekt i samarbete med företaget TAC.

De flesta av Förbos 5 200 bostäder i de västsvenska kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv är hyreslägenheter i radhus, parhus och mindre flerfamiljshus, vilket ställer speciella krav på småskaliga energisparlösningar. Inom kort ersätts den sista oljepannan med en pelletspanna.
För det drygt 40 år gamla kommunala bostadsbolaget Förbo, med omkring 365 000 kvadratmeter bostadsyta fördelade på 54 områden i Göteborgsregionen, är miljöfrågan och effektiv energiförsörjning en högprioriterad fråga.
– Under 2006 inventerade vi samtliga våra fastigheter och har därefter systematisk genomfört energieffektiviserande åtgärder. Vi valde att göra detta i form av ett energisparprojekt med garanterat besparingsresultat. Entreprenören, fastighetsautomationsföretaget TAC, har genomfört ett antal överenskomna sparåtgärder och lämnat en ekonomisk garanti på en viss energiminskning, säger Förbos inköps- och miljöchef Krister Lundgren.
– Förbos fastighetsbestånd är utspritt i fyra av Göteborgs kranskommuner och uppbyggt för att erbjuda småskaligt boende nära naturen. Detta har gjort att vi även har fått tänka småskaligt i vårt energiprojekt, säger Krister Lundgren.

Alternativa energislag
Energisparprojektet i Förbo omfattar hittills en tredjedel av fastighetsbolagets totala fastighetsbestånd. Så gott som alla bolagets fastigheter är bostadshus.
– Förbo har ett uttalat mål att hitta alternativa energislag och bli av med oljeanvändningen. Vi har inventerat alla våra fastigheters energiförbrukning och energislag för att hitta alternativa lösningar. Ett resultat av detta är samtidigt att vi får våra fastigheter energicertifierade. I början av 2008 ersätter vi den sista oljepannan med en pelletspanna och tar därmed det sista steget att bli kvitt oljeberoendet, säger Krister Lundgren.
Under projektets gång har Förbo successivt ersatt olja med olika miljövänligare energislag – fjärrvärme, bergvärme och pellets. När det sistnämnda inom kort ersätter den sista oljepannan i Rävlanda i Härryda kommun kan det tidigare mottot ”bort med oljan” slutgiltigt läggas till handlingarna.
Ulf Petersson, affärsutvecklingschef för affärsområdet Energy Solutions vid TAC Svenska AB, förklarar:
– Ambitionen i fastighetsutvecklings- och energisparprojektet med Förbo har både varit att minska energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid. Genom att skrota alla oljepannor minskar Förbo oljeförbrukningen med drygt en halv miljon liter per år. Det innebär en minskning med 2010 ton koldioxid per år. Samtidigt blir bolaget oberoende av ett ständigt stigande oljepris.
Valet av energislag har i hög grad styrts av de lokala förutsättningarna. En stor del av Förbos fastigheter har anslutits till de kommunala fjärrvärmenäten. I områden som inte kan nås med fjärrvärme, i exempelvis Marstrand och delar av Rävlanda och Kållered, har bergvärme varit det främsta alternativa energislaget. På sikt finns även solceller med som en intressant ”småskalig” energikälla.

Effektivare uppvärmning
Energiinventeringen som TAC gjort har också lett till en rad insatser som ska göra att uppvärmningen både blir effektivare och jämnare fördelad i fastigheterna. Dels handlar det om tekniska förbättringar, dels om utbildning av Förbos personal för att dessa ska kunna sköta den tekniska utrustningen på ett optimalt sätt. Det handlar också om att förbovärdarna ska kunna sprida kunskap och energispartips vidare till hyresgästerna så att alla sparmöjligheter tas till vara.
På den tekniska sidan har bland annat pumpar med bättre funktion installerats och styrventiler bytts ut. Därutöver har Förbo installerat datoriserad styr- och reglerteknik som ger bättre kontroll över förbrukningen, effektivare uppvärmning och möjlighet till driftoptimering.

– Som en ytterligare åtgärd för inomhusklimatet har ventilationen bytts ut i flera fastigheter. Fläktar med tryckstyrning, där en sensor känner av obalans i ventilationssystemen, reglerar så att ventilationen blir jämnt fördelad mellan lägenheterna i fastigheterna. I andra fastigheter har ventilation med återvinningsfunktion installerats. Den tar till vara på varmluften i ventilationssystemet och återvinner denna, säger förbovärden Leen van Eijsden. Hans kollega, Lennart Köhlberg, fyller i:

– Vi är också måna om en tät dialog med hyresgästerna. Energisparåtgärder ska leda till ett bättre inomhusklimat och ska inte leda till uppoffringar för enskilda hyresgäster. Energisparande handlar samtidigt en hel del om att sprida kunskap och ändra människors vanor för att stimulera till klimatsmart beteende.

Utvärdering
Under våren kommer en analys och utvärdering ske av projektet. Har den beräknade besparingspotentialen uppnåtts och finns ytterligare utrymme för förbättringar?

Energisparprojektet och samarbetet med TAC har fungerat väl och har gjort att vi och våra hyresgäster nu med gott samvete kan säga att vi drar vårt strå till stacken för att minska koldioxidutsläppen. Vi räknar med att minska energiförbrukningen med ungefär 20 procent i genomsnitt i de hittills åtgärdade fastigheterna. Projektet har även lett till en kompetenshöjning hos vår personal, vilket var en av anledningarna till att vi valde den här typen av upplägg. När vi är klara med utvärderingen av de genomförda åtgärderna kommer vi att analysera i vilka andra delar av vårt fastighetsbestånd vi ska gå vidare för att minska energiförbrukningen, säger Krister Lundgren.

Fakta om Förbo:
– Grundat: 1966, samägt av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv
– Bostadsyta: Drygt 5200 lägenheter omfattande 365 374 kvm
– Lokalyta: 32 714 kvm
– Antal hyresgäster: ca 10 000

Källa: TAC

Publicerad 15 februari 2008

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.