AKTUELLT PROJEKT | 31 jan 2022

Flexibel ventilation sparar el åt sjukhuset

Flexibel ventilation sparar el åt sjukhuset
Under de senaste dryga tre åren har region Västernorrland (RVN) drivit projektet ”Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus” som har utvecklat ett koncept för ombyggnad av komplexa ventilationssystem. Foto: Region Västernorrland

Sundsvalls sjukhus nya ventilationsprojekt har bland annat lett till minskad energianvändning och koldioxidbelastning.

TEXT: MIKAEL BERGLING

Att modernisera en tom byggnad eller flygel innebär ofta inga större problem. Svårigheten är att bygga om en del av sjukhusbyggnaden samtidigt som verksamheten är i full gång, vilket vi behöver göra.

Många av region Västernorrlands, precis som andra regioners, sjukhusfastigheter från 1960- och 70-talen är i stort behov av renovering och modernisering.

– De behöver bättre anpassas till såväl dagens som morgondagens sätt att bedriva vård, men även skärpta miljö- och energikrav. Det gäller inte minst ventilationslösningarna, säger Jan Lindberg som är energicontroller vid region Västernorrland.

– Det innebär en jättestor utmaning ekonomiskt såväl som tekniskt. Att modernisera en tom byggnad eller flygel innebär ofta inga större problem. Svårigheten är att bygga om en del av sjukhusbyggnaden samtidigt som verksamheten är i full gång, vilket vi behöver göra.

Hur gör ni det?

– Det gäller att hitta en väg framåt som gör att vi får med alla viktiga tekniska system samtidigt som vi bibehåller och har kontroll på kvaliteten, exempelvis leverans av ventilationsflöden och liknande, i de delar som inte byggs om och där verksamheten pågår som vanligt. Ombyggnad och renovering av en vårdavdelning ska inte förändra förutsättningarna för övriga, säger Jan Lindberg.

Under de senaste dryga tre åren har region Västernorrland (RVN) drivit projektet ”Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus” som har utvecklat ett koncept för ombyggnad av komplexa ventilationssystem. Konceptet är tänkt att användas vid framtida renoverings- och ombyggnadsarbeten inom RVN.

– Det är en modell som ska göra det möjligt att hantera teknikskiften och kunna uppgradera utan att behöva bygga nytt, säger Jan Lindberg.

Nuvarande Sundsvalls sjukhus byggdes i mitten på 1970-talet och har i dag en bruksarea på drygt 200 000 kvadratmeter. Huvudbyggnaden är uppdelad i mottagnings-, service- och vårddelar. Höghusdelen med vårdblock består av vårdavdelningar i sju plan som framför allt värms via luftburen värme. Vid ombyggnationer installeras i allmänhet vattenburen radiatorvärme.

Projektets tekniska grundförutsättningar i övrigt har av de inblandade sammanfattats i några konkreta punkter:

• Frånluftsfönster och eleftervärmare i tilluftdon
• Dåligt klimatskal med bristfällig isolering och köldbryggor
• Varierande och låg nivå på återvinningsgrad av värme
• Interna luftläckage i ventilationssystemen
• Dålig kontroll på fördelning av luftflöden på avdelningar och plan
• Klagomål från verksamhet på inomhusklimatet
• Hög belastning på driftorganisationen på grund av akuta åtgärdsinsatser

Jan Lindberg, region Västernorrland. Foto: Privat

En central del av arbetet har varit att utveckla och installera nya effektiva ventilationslösningar. Fem ventilationsgrupper, som tillsammans svarar för ungefär en tredjedel av vårdblocket på Sundvalls sjukhus, har byggts om.

För två av grupperna har det genomförts mer långtgående ombyggnation med åtgärder på både våningsplan och i aggregat, medan förnyelsen av de tre resterande ventilationsgrupperna framför allt har omfattat aggregaten.

Som ett resultat av projektet beräknas energianvändningen minska med cirka 1 000 MWh, fördelat på 150 MWh el och 850 MWh värme. Det bedöms i sin tur ge en minskad koldioxidbelastning på 200 ton koldioxidekvivalenter.

För de båda ventilationsgrupperna i projektet som har genomgått en mer omfattande ombyggnation beräknas elanvändningen till fläktdrift kunna reduceras med 40–50 procent och fjärrvärmeanvändning för eftervärme av ventilationsluft med över 80 procent, enligt den tekniska utvärderingen.

För att skapa redundans och ett fläktsystem med god flexibilitet har fläktväggar ersatt de ursprungliga fläktarna. Alla aggregat har vardera tre fläktar för till- respektive frånluft förutom en som på grund av ett något högre flöde har fyra fläktar per fläktvägg.

Förutom att projektet har lett till ökad kunskap har det, enligt utvärderingen, även ökat förståelsen för ventilationssystemens centrala roll i arbetet med att renovera och uppgradera äldre fastigheter.

– Det har dessutom skapat ett väldigt stort engagemang i driftorganisationen som har varit mycket aktiv i arbetet, säger Jan Lindberg. 

Fakta

Uppvärmning

• Sundsvalls sjukhus värms primärt via luftburen värme
• På sjukhuset finns cirka 40 ventilationsaggregat. Värmeåtervinningen består främst av roterande värmeväxlare eller vätskekopplad återvinning
• Efter värmeåtervinning eftervärms utomhusluften med vätskekopplade värmebatterier och värmare som sitter i anslutning till tilluftsdonen
• Vid ombyggnation installeras i allmänhet vattenburen radiatorvärme
• Sjukhuset försörjs med fjärrvärme via fyra undercentraler. Kyla produceras på sjukhusområdet via snökyla, frikyla och kompressorkyla
• Många ventilationsaggregat på sjukhuset saknar centralt kyld tilluft
• Huvuddelen av ej ombyggda avdelningar saknar komfortkyla

Källa: Region Västernorrland

Publicerad 31 januari 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.