ERFARENHETEN | 23 jan 2019

ERFARENHETEN: Erfarenheter av ozon i ventilationssammanhang

Ozon är en mycket speciell gas som kan göra nytta, men också stor skada om den inte hanteras korrekt. Det  inns en berättigad rädsla från  lera yrkesgrupper, och det har förekommit  lera incidenter där personer ofrivilligt har exponerats för ozon. Annika Brännmark, Plåt & Ventföretagen, har gjort en djupdykning i ämnet.

Den här texten behandlar främst applikationer i storkök, och uttrycket ”ozon” används genomgående vilket här även omfattar ozontillverkning med hjälp av UV-ljus. Här följer några punkter som det kan vara lämpligt att ta hänsyn till som projektör. De har ingen inbördes rangordning, utan är sådant som felaktigt utfört kan orsaka bekymmer.

Ozonets korrosiva egenskaper
Ozon reagerar mer eller mindre med allt som kommer i dess väg. Vilket gör att det inte alltid är lämpligt att använda galvade kanalsystem eller kanaler i aluminium. Materialvalet i de delar i anläggningen som kommer att ha höga ozonkoncentrationer bör utgöras av någon rostfri stålkvalitet. Ozon kan vara svårt att dosera samtidigt som det är billigt att tillverka, därför kan det finnas risk att man, för att säkerställa funktionen, tillsätter mer ozon än nödvändigt vilket ökar risken för korrosion i fler delar av systemet.

Servicefunktioner
För att upprätthålla tänkta funktioner har en ozoninstallation behov av kontinuerligt och kompetent utfört underhåll. Därför är det viktigt att tänka på vilken typ av organisation som finns runt restaurangverksamheten. Ofta saknar de mindre restaurangerna både intresse och förståelse för ett sådant system och då bör man kanske avråda dem. Tyvärr är det ofta den här typen av restaurang som efterfrågar en billigare lösning utan att inse att detta kan bli dyrt i längden.

Återvinning
Värmeväxling bör endast ske genom vätskekopplade system för att inte riskera ozonläckage mellan från- och tilluft. Det är direkt olämpligt att använda ozon tillsammans med roterande värmeväxlare eftersom man aldrig får riskera att ozon som används i frånluften följer med tilluften tillbaka. Jämför gärna texten i BBR, kapitel 6:22. Luft som tillförs rum får inte behandlas på ett sätt som medför att luften efter behandlingen är av sämre kvalitet än den uteluft som tillförs ventilationssystemet.

Anmälningsplikt
En ozoninstallation är anmälningspliktig till Byggnadsnämnden. Boverket har följande text i VÄS 3 (väsentliga ändringar):
Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:
Allmänt råd
Exempel på åtgärder som normalt är anmälningspliktiga:
Installation av ny styr-, regler- eller reningsutrustning

Styr och regler
I lokal där människor vistas samt vid ozonaggregatet ska det finnas ozonsensorer som larmar vid förhöjda ozonhalter, samt en instruktion om vilka åtgärder som i så fall ska vidtas. Det måste finnas en förregling så att ozonaggregatet stoppar i samband med att frånluftsfläkten stannar. Rensluckor bör förses med mikrobrytare som förreglas mot fläkt och ozonaggregat, så att dessa stannar när en lucka öppnas. För att minimera risken med ozonläckage bör frånluftsfläkten också ha en eftergångstid, samt att det måste finnas larm om avstängningen inte fungerar, till exempel om en brytare till UV-lampa är ur funktion. Det måste också finnas kontrollrutiner för att säkerställa att styr- och övervakningsutrustningen fungerar över tid.

Märkning
Eftersom ozon utgör en risk för människors hälsa bör man utföra en tydlig märkning av ozoninstallationen. Märkskyltar med texten ”Obs! Denna anläggning är försedd med ozon” bör placeras på lämpliga ställen, i kök, på rensluckor, i fläktrum och kanske på ritning.

Igångkörning
Vid en besiktning ska någon form av sakkunnighetsintyg för ozon kunna uppvisas. Det måste finnas ett igångkörnings- och injusteringsprotokoll med information om vilken mängd ozon som gäller för anläggningen. Dessutom anvisningar över installation, drift och underhåll, samt information om vilken typ av anläggning som är installerad.

Branschens kunskapsbehov
Det är svårt för en projektör att föreskriva komponenter och funktioner för en ozonanläggning, eftersom det saknas instruktioner om hur man går tillväga, och leverantörernas beskrivningar inte följer någon enhetlig mall. Då kan man använda guiden www.ozonventilation.se, vilken är framtagen för alla som kommer i kontakt med ozon i någon form.

Ozon:
Är en form av syremolekyl (O3)
Finns naturligt i atmosfären
Är en instabil molekyl
Reagerar med andra ämnen och bryter ned dem
Har renande egenskaper
Är farligt i höga koncentrationer
Påverkar lungorna, kan leda till kvävning
Ozon bildas av:
UV-ljus
Elektrisk urladdning, så kallad Coronaurladdning
Jonisering (vid skapandet av laddade joner inns risk att ozon bildas)
Restprodukter
I en ideal reaktion blir det endast kvar koldioxid och vatten, men i praktiken har man ingen kontroll på vilka produkter som bildas, eftersom det är avhängigt av många parametrar.

 

Text: Annika Brännmark

Publicerad 23 januari 2019

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.