Värmeåtervinning med minireningsverk

Annons

 

 

Både vatten och värme återvinns från avloppsvatten med hjälp av en ny tysk teknik, som har prövats i ett passivhus i Berlin.

I huset vid Arnimplatz i nordöstra Berlin finns sedan i mars 2012 ett system för återvinning av både värme och vatten ur gråvatten. Regelbundna mätningar visar att systemet ger en besparing på cirka 6 000 euro per år. Största delen, 5 000 euro, sparas in i minskad vattenanvändning.

- Totala energibehovet för värme och varmvatten i det här passivhuset är runt 219 500 kWh per år, vilket motsvarar cirka 16 000 euro. En besparing om 5 000 euro blir då en stor andel och visar hur viktig vattenåtervinningen är, säger Erwin Nolde, utvecklare av systemet hos företaget Nolde & Partner.

Systemet för återvinning av vatten och värme är uppbyggt av flera steg. I första steget tas det varmaste gråvattnet, från husets dusch- och badvatten, om hand i en vertikal spillvattenvärmeväxlare inuti en bufferttank. Innan gråvattnet rinner in i värmeväxlaren filtreras vattnet mekaniskt. Värmen från spillvattnet, som i genomsnitt håller temperaturen 31 grader Celsius, används sedan för att förvärma det inkommande kallvattnet från som lägst 8,5 grader till mellan 10 och 25 grader.

I nästa steg renas vattnet i en biologisk reaktor, kallad MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), och därefter följer UV-desinficering. Det renade vattnet, cirka 3 000 liter per dag, används i fastigheten för att spola toaletterna.

Utvecklingen av spillvattenvärmeväxlaren pågår fortfarande och företaget vill inte berätta så många detaljer om konstruktionen. Rören som används är av plast och rostfritt stål. Konstruktionen är sådan att dricksvattnet aldrig ska kunna komma i kontakt med avloppsvattnet, vid till exempel läckor.

Ingen värmepump används, eftersom den drar primärenergi. Den utrustning som kräver tillförd el är en cirkulationspump för värmeväxlaren, vattenreningsprocessen samt pumpar för distributionen av toalettvattnet – totalt 1,5 kWh per kvm. För att göra installationen jämförbar med andra värmeåtervinningssystem, som har värmepump, har Erwin Nolde uppskattat en värmefaktor (COP) för sitt system.

- Vårt decentraliserade system arbetar med en COP mellan 40 och 60. Centraliserade värmeåtervinningssystem, som är inbyggda i avloppsnät och kombinerade med värmepumpar, har vanligen COP mellan tre och fyra. Men de når förstås högre temperaturer, säger Erwin Nolde.

Han har också räknat ut att energin som sparas med hjälp av den här anläggningen motsvarar värmen från 35 kvadratmeter solpanel. Det årliga elbehovet från anläggningen täcks av en liten del av passivhusets 145 kvadratmeter installerade solceller på taket.

Testet visar hittills också att mängden vatten som återvinns inte räcker för all toalettspolning. Även vatten från tvättstugor och kök skulle behöva användas, för att öka systemets effektivitet.

Den extra investeringen som systemet innebär för fastigheten ligger runt 10 euro per kvadratmeter.

Marie Granmar, Energi & Miljö sidan 47

Fakta

  • Huset vid Arnimplatz i nordöstra Berlin har 41 lägenheter med totalt 123 boende på 4 600 kvadratmeter och fyra kommersiella lokaler om sammanlagt 600 kvm.
  • Årlig användning av energi och vatten:
  • Uppvärmning – 69 000 kWh
  • Varmvatten – 93 480 kWh
  • El – 107 625 kWh
  • Kallvatten – 5 477 kubikmeter
Annons